Inžinier zvárania

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Inžinier zvárania

Inžinier zvárania schvaľuje konštrukčnú a technologickú dokumentáciu v oblasti zvárania a vykonáva kontrolu v danej oblasti.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08 2144008 - Koordinátor zvárania
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 strojárstvo
 • stupeň EKR 7 technológia zvárania kovov
 • stupeň EKR 7 technológia zvarovania plastov
 • stupeň EKR 7 technológia spájkovania
 • stupeň EKR 7 technológia tepelného spracovania kovov
 • stupeň EKR 7 kovové materiály a ich vlastnosti
  Špecifikácia:
  Stavy, v ktorých sa kovy, resp. ich zliatiny môžu nachádzať pri rôznych vonkajších podmienkach (rovnovážne binárne diagramy), zliatiny železa s uhlíkom, ocele. Správanie sa ocelí počas tavného zvárania, tepelné spracovanie zvarencov.
 • stupeň EKR 7 Deformácie a pnutia vo zváraných konštrukciách.
  Špecifikácia:
  Základné teórie navrhovania rôznych typov zváraných konštrukcií z ocele a zliatin hliníka v závislosti na ich zaťažení a správaní počas prevádzky. Základné pravidlá navrhovania zvarových spojov a ich správanie počas prevádzky v závislosti na type zaťaženia konštrukcie.
 • stupeň EKR 7 technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 normy a smernice vo zváraní
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 zariadenia pre rôzne technológie zvárania, tepelného delenia, pájkovania, plátovania a žiarového striekania
 • stupeň EKR 7 technológia plátovania a žiarového striekania
 • stupeň EKR 7 neželezné konštrukčné materiály a ich zliatiny
  Špecifikácia:
  Základné druhy, vlastnosti a ich zvariteľnosť.
 • stupeň EKR 7 nastavovanie a optimalizácia procesu zvárania
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy kontroly kvality v oblasti zvárania
  Špecifikácia:
  Druhy a príčiny vzniku trhlín vo zvarových spojoch, deštruktívne a nedeštruktívne skúšky materiálov a zvarových spojov, spôsoby kontroly kvality.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Navrhovanie ich aplikácie vo výrobnom procese, určovanie vhodnosti použitej technológie.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie plánov a rozpočtov v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 konzultovanie konštrukčných riešení s projekčným, technologickým, ekonomickým a výrobným úsekom
 • stupeň EKR 7 určovanie vhodnosti subdodávateľa zváraných podskupín, kvalifikácie zváračov, spájkovačov, operátorov, zváracích a ostatných súvisiacich zariadení a ochranných pomôcok
 • stupeň EKR 7 preskúmanie schopnosti výrobcu spĺňať predpísané požiadavky na realizáciu výrobku - zváranej konštrukcie
 • stupeň EKR 7 stanovenie vhodnej technológie zvárania
  Špecifikácia:
  Stanovenie technológie zvárania a príbuzných procesov, zohľadňovanie požiadaviek na tepelné spracovanie a nedeštruktívnu kontrolu zvarových spojov.
 • stupeň EKR 7 schvaľovanie konštrukčnej a technologickej dokumentácie v oblasti zvárania
 • stupeň EKR 7 vykonávanie kontroly kvality v oblasti zvárania
 • stupeň EKR 7 vykonávanie technického dozoru na pracoviskách
 • stupeň EKR 7 stanovenie vhodných dodacích podmienok, podmienok skladovania a manipulácie so zváracími a základnými materiálmi
 • stupeň EKR 7 vytváranie noriem a smerníc na zváranie kovov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Medzinárodný zváračský inžinier IWE/EWE

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie