Colný deklarant

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Colný deklarant

Colný deklarant vykonáva činnosti súvisiace s colným konaním, najmä colnotarifné zatrieďovanie tovaru, vypĺňanie colných vyhlásení a uplatňovanie zjednodušených postupov v colnom konaní. Vybavuje vývozné operácie súvisiace s vystavovaním potrebných dokladov. Vystavuje colné doklady v systéme spoločného tranzitu. Podáva štatistické hlásenia o prijatí a odoslaní tovaru z krajín Európskej únie v systéme INTRASTAT.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Colný zástupca
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3331 - Prepravní a colní agenti
SK ISCO-08 3331002 - Colný deklarant
Divízia SK NACE Rev. 2 Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu Odborný disponent prepravy, colný deklarant

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 colné predpisy
  Špecifikácia:
  Colné predpisy na prepravu nákladu, Colný kódex EÚ, bilaterálne dohody o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva s tretími krajinami.
 • stupeň EKR 4 colné deklaranstvo
  Špecifikácia:
  Postupy v oblasti colnej deklarácie. Colný dlh, colne schválené určenie alebo použitie, colné režimy, colné vyhlásenie, colný štatút, colné konanie, colné sadzobníky.
 • stupeň EKR 4 daňové a colné právo
  Špecifikácia:
  Zodpovednosť deklaranta, colné priestupky, delikty a sankcie.
 • stupeň EKR 4 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  Softvérové vybavenie pre elektronické colné konanie.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 finančná správa
  Špecifikácia:
  Štruktúra, poslanie a úlohy finančnej správy. Colná únia EÚ, orgány štátnej správy pre oblasť colníctva (Ministerstvo financií SR, Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady, Kriminálny úrad finančnej správy).
 • stupeň EKR 4 postupy colnotarifného zatrieďovania tovaru a stanovovania pôvodu tovaru a colnej hodnoty
 • stupeň EKR 4 technické požiadavky na colné bezpečné vozidlá a kontajnery podľa Colného dohovoru TIR
 • stupeň EKR 4 kritériá výberu colného tranzitného režimu pre prepravu tovaru
  Špecifikácia:
  TIR, ATA, spoločný tranzit, národný tranzit.
 • stupeň EKR 4 povinnosti schváleného odosielateľa a schváleného príjemcu podľa Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime
 • stupeň EKR 4 požiadavky systému INTRASTAT na pravidelné mesačné hlásenia o prijatí a odoslaní tovaru
 • stupeň EKR 4 druhy colných dokladov a postupy ich vystavovania a administrácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 využívanie odborných softvérových aplikácií
  Špecifikácia:
  Využívanie elektronického colného konania a príslušného softvérového vybavenia.
 • stupeň EKR 4 používanie spoločného colného sadzobníka a Integrovaného sadzobníka EÚ (TARIC)
 • stupeň EKR 4 vyhľadávanie príslušných colných predpisov a sadzobníkov
 • stupeň EKR 4 vypĺňanie colných vyhlásení pre dovoz, vývoz a tranzit
 • stupeň EKR 4 colnotarifné zatrieďovanie tovaru
 • stupeň EKR 4 vybavovanie vývozných operácií súvisiacich s vystavovaním potrebných dokladov
 • stupeň EKR 4 vystavovanie a administrácia colných dokladov v systéme spoločného tranzitu
  Špecifikácia:
  T1, T2 a pod.
 • stupeň EKR 4 podávanie štatistických hlásení o prijatí a odoslaní tovaru z krajín EÚ
  Špecifikácia:
  V systéme INTRASTAT. Získavanie údajov potrebných k vypracovaniu hlásení (faktúry, dodacie listy a pod.), ich spracovávanie a predkladanie.
 • stupeň EKR 4 určovanie výberu colného tranzitného režimu na prepravu tovaru
  Špecifikácia:
  TIR, ATA, spoločný tranzit, národný tranzit.
 • stupeň EKR 4 vykonávanie činností schváleného odosielateľa a schváleného príjemcu podľa Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania colných predpisov
 • stupeň EKR 4 spolupráca s orgánmi štátnej správy pre oblasť colníctva
 • stupeň EKR 4 aktualizácia databáz o prijatých a odoslaných tovaroch
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie