Lektor v múzeu a galérii

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Lektor v múzeu a galérii

Lektor v múzeu a galérii podáva na základe poskytnutých informácií - sprievodcovského/lektorského textu, príp. scenára sprievodný výklad a sprostredkúva odborné informácie s diferencovaným prístupom pre jednotlivé skupiny návštevníkov múzea, resp. galérie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Sprievodca v múzeu/galérii
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5113 - Turistickí sprievodcovia
SK ISCO-08 5113005 - Lektor, sprievodca v múzeu, galérii
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Sprievodca v cestovnom ruchu

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 poslanie a ciele múzea, resp. galérie
 • stupeň EKR 4 vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
  Špecifikácia:
  základné poznatky z vedných disciplín súvisiacich s profiláciou a špecializáciou múzea, resp. galérie
 • stupeň EKR 4 terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
 • stupeň EKR 4 kultúrne dedičstvo regiónu a jeho ochrana
 • stupeň EKR 4 spôsoby a princípy múzejnej komunikácie
 • stupeň EKR 4 druhy sprievodných muzeálnych/galerijných programov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 udržiavanie hlasovej dispozície
 • stupeň EKR 4 poskytovanie sprievodného výkladu k výstavám a expozíciám
  Špecifikácia:
  sprostredkovanie a aplikácia získaných informácií adekvátnym spôsobom pre rôzne skupiny návštevníkov múzea, resp. galérie, vrátane zahraničných návštevníkov
 • stupeň EKR 4 aktivizácia návštevníkov múzea, resp. galérie
 • stupeň EKR 4 participácia na príprave lektorátov výstav a expozícií
  Špecifikácia:
  na základe odborných zdrojov, kurátorských usmernení, prípadne usmernení galerijného/múzejného pedagóga
 • stupeň EKR 4 sprostredkovanie významov múzejných, resp. galerijných prezentácií
 • stupeň EKR 4 participácia na realizácii výchovno-vzdelávacích a sprievodných programov
  Špecifikácia:
  v múzeu, resp. galérii

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie