Zriadenec orchestra

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zriadenec orchestra

Zriadenec orchestra zabezpečuje prípravu koncertného pódia na skúšky a koncertné podujatia. Rozmiestňuje objemnejšie hudobné nástroje a notové pulty. Je zodpovedný za rozdelenie notových materiálov a po skončení koncertov za ich zozbieranie a odovzdanie notovému archívu.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Manipulant orchestra
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3435 - Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
SK ISCO-08 3435007 - Zriadenec orchestra
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Technik umeleckej tvorby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 princípy reprografických zariadení
  Špecifikácia:
  princípy ovládania kopírovacej techniky
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
  Špecifikácia:
  ovládanie predpisov o bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 spoločenská etika
  Špecifikácia:
  základy spoločenskej etiky
 • stupeň EKR 3 zásady rozostavenia nástrojov a nástrojových skupín
 • stupeň EKR 3 princípy ochrany hudobných nástrojov
  Špecifikácia:
  základné princípy ochrany hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 3 notový materiál

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 manipulácia s hudobnými nástrojmi a pultami
 • stupeň EKR 3 práca s notovým materiálom
  Špecifikácia:
  rozmiestňovanie notových materiálov a ich odovzdávanie notovému archívu
 • stupeň EKR 3 umiestnenie hudobných nástrojov pri skúškach a koncertoch
  Špecifikácia:
  zabezpečenie adekvátneho rozostavenia hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 3 zabezpečenie prepravy hudobných nástrojov počas zájazdov
 • stupeň EKR 3 zabezpečenie nástupu hudobníkov, dirigenta a sólistov pri skúškach a koncertoch
 • stupeň EKR 3 posudzovanie spôsobilosti koncertného priestoru pri účinkovaní mimo materskej scény
 • stupeň EKR 3 obsluha reprografických zariadení
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie