Správca depozitára

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Správca depozitára

Správca depozitára zabezpečuje optimálne podmienky na uloženie zbierkových predmetov v depozitári, kontroluje klimatické podmienky v depozitároch a zabezpečuje ich optimalizáciu a evidenciu. Kontroluje pohyb zbierkových predmetov z, resp. do depozitára a zabezpečuje evidenciu pohybu zbierkových predmetov a osôb v depozitári.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3433 - Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch
SK ISCO-08 3433005 - Správca depozitára
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Reštaurátor, konzervátor

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
  Špecifikácia:
  softvér na odbornú evidenciu zbierkových predmetov
 • stupeň EKR 6 zásady, metódy a postupy práce s databázami
 • stupeň EKR 6 zásady konzervačnej vedy
 • stupeň EKR 6 právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
 • stupeň EKR 6 teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
 • stupeň EKR 6 terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy odbornej správy múzejných/galerijných zbierok
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 6 mikroklimatológia budov
 • stupeň EKR 6 postupy prevádzky a údržby klimatizačných zariadení
 • stupeň EKR 6 zásady protipožiarnej ochrany objektov
 • stupeň EKR 6 zásady všeobecnej bezpečnosti a ochrany budov
 • stupeň EKR 6 spôsoby zabezpečenia vnútroklimatických podmienok v depozitároch
 • stupeň EKR 6 normy a normatívy zvýšenej protipožiarnej ochrany vo vnútri objektov
 • stupeň EKR 6 procesy masovej ochrany a masového ošetrenia zbierkových predmetov
 • stupeň EKR 6 druhy chemických prípravkov na dezinsekciu a plynovanie depozitárov
 • stupeň EKR 5 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 prevádzkovanie a údržba klimatizačných zariadení vo vnútorných priestoroch objektov
 • stupeň EKR 6 prevádzkovanie a údržba bezpečnostných systémov v budovách, vonkajšia ochrana budov
 • stupeň EKR 6 používanie chemických prípravkov na dezinsekciu a plynovanie depozitárov
 • stupeň EKR 6 meranie prevádzkových veličín pomocou regulačných prístrojov a zariadení v depozitári
 • stupeň EKR 6 ovládanie a vyhodnocovanie špeciálnych databáz na evidenciu zbierkových predmetov v depozitári
 • stupeň EKR 6 ovládanie bezpečnostných systémov v budovách
 • stupeň EKR 6 ovládanie meracej a regulačnej techniky v depozitároch

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie