Správca depozitára

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Správca depozitára Správca depozitára zodpovedá za bezpečné uloženie zbierkových predmetov v depozitári. Pri výkone svojej práce sa riadi platnými právnymi predpismi a internými riadiacimi aktami múzea/galérie. Ovláda a v dennej praxi dôsledne dodržiava princípy odbornej manipulácie so zbierkovými predmetmi. Kontroluje a eviduje klimatické podmienky v depozitári a iniciuje optimalizáciu týchto, ako aj ďalších podmienok potrebných na bezpečné uloženie zbierkových predmetov v depozitári. Vedie evidenciu trvalého uloženia zbierkových predmetov a ich pohybu z, resp. do depozitára. Vedie evidenciu pohybu osôb v depozitári. Používa nové technológie na podporu zabezpečenia ochrany a udržateľného využitia zbierkových predmetov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64374/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SK Správca depozitu
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3433
SK ISCO-08
3433005
ESCO
986
SK NACE Rev. 2
R91
CPA 2015
R91
Príslušnosť k povolaniu
3433005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Kritické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy odbornej správy múzejných/galerijných zbierok
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyspelé materiály a nové technológie na ochranu, zachovanie a obnovu artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: Softvér na odbornú evidenciu zbierkových predmetov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby zabezpečenia vnútroklimatických podmienok v depozitároch
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy chemických prípravkov na dezinsekciu a plynovanie depozitárov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady všeobecnej bezpečnosti a ochrany budov a objektov
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a požiadavky protipožiarnej ochrany stavieb/objektov
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a normatívy zvýšenej protipožiarnej ochrany vo vnútri objektov
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v súvislosti so zbierkovými predmetmi v správe múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vrátane uplatňovania zásad a požiadaviek protipožiarnej ochrany stavieb/objektov.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania optimálnych podmienok uloženia zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Kontrola klimatických podmienok v depozitároch a zabezpečovanie ich optimalizácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie meracej a regulačnej techniky v depozitároch
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie prevádzkových veličín pomocou regulačných prístrojov a zariadení v depozitári
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie a vyhodnocovanie špeciálnych databáz na evidenciu zbierkových predmetov v depozitári
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie softvérového programu na odbornú evidenciu zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzkovanie a údržba klimatizačných zariadení vo vnútorných priestoroch objektov
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie chemických prípravkov na dezinsekciu a plynovanie depozitárov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie digitálnych technológií v rámci odbornej správy zbierok artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Budúca
4
ovládanie bezpečnostných systémov v budovách
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Výmena poznatkov a skúseností týkajúcich sa progresívnych metód ochrany kultúrneho dedičstva s odborníkmi z rôznych druhov pamäťových a fondových inštitúcií ako aj z ďalších odborných inštitúcií participujúcich na zabezpečení ochrany kultúrneho dedičstva (napr. špecialisti v oblasti chemickej technológie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?