Reštaurátor (okrem umeleckého)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Reštaurátor (okrem umeleckého)

Reštaurátor (okrem umeleckého) vykonáva konzervátorské a reštaurátorské úkony pri záchrane a obnove umeleckých diel, diel úžitkového umenia, umeleckých remesiel, knižných artefaktov a archívnych dokumentov, ako aj ďalších predmetov a zariadení, ktoré majú kultúrnu, historickú alebo osobnú hodnotu. V prípade kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov múzeí a galérií, ktoré sú dielami výtvarného umenia, tieto úkony vykonáva v spolupráci s umeleckým reštaurátorom.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 1 rok
Právny predpis:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia

viac...
ISCO-08 3433 - Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch
SK ISCO-08 3433002 - Reštaurátor (okrem umeleckého)
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Reštaurátor, konzervátor

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológie a materiály v reštaurátorstve
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy reštaurátorských prác
 • stupeň EKR 4 právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
 • stupeň EKR 4 história výtvarného umenia
  Špecifikácia:
  dejiny a teória výtvarného umenia, užitého umenia a umeleckého remesla
 • stupeň EKR 4 princípy a zásady fotografovania
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 technologické postupy výroby, zhotovovania a opráv materiálov podľa zamerania reštaurátorskej činnosti
  Špecifikácia:
  maľba, drevo, kov, kameň, príp. iné
 • stupeň EKR 4 postupy ochrany zbierkových predmetov proti škodcom poškodzujúcim organické materiály
  Špecifikácia:
  základné poznatky o škodcoch poškodzujúcich organické materiály, z ktorých sú zhotovené zbierkové predmety, resp. ďalšie predmety kultúrnej, historickej alebo osobnej hodnoty
 • stupeň EKR 4 vplyv klimatických podmienok na organické a anorganické materiály
  Špecifikácia:
  prípadne pôsobenie iných vplyvov na organické a anorganické materiály

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 reštaurovanie umeleckých diel, diel úžitkového umenia, umeleckých remesiel, knižných artefaktov, archívnych dokumentov a ďalších predmetov kultúrnej, historickej alebo osobnej hodnoty
 • stupeň EKR 4 používanie vhodnej technológie, nástrojov, pomôcok a materiálov pri reštaurovaní podľa zamerania reštaurátora
  Špecifikácia:
  maľba, drevo, kov, kameň, príp. iné
 • stupeň EKR 4 dokumentácia konzervátorských a reštaurátorských prác
  Špecifikácia:
  prípravná a realizačná
 • stupeň EKR 4 analyzovanie a hodnotenie postupov spracovania príslušných materiálov z technologického, funkčného a estetického hľadiska
 • stupeň EKR 4 fotografovanie a zhotovovanie technickej a dokumentačnej fotografie v ateliéri, v interiéri i v exteriéri
 • stupeň EKR 4 spolupráca s ďalšími profesiami pri výkone reštaurátorskej činnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania viazanej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 24) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie