Muzeológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Muzeológ

Muzeológ zabezpečuje riešenie odborných a vedecko-výskumných úloh v oblasti múzejníctva a ochrany kultúrnych pamiatok. Skúma a rozvíja teoretické základy muzeológie a rieši otázky spojené s používaním a vývojom odbornej terminológie pre múzejnú a galerijnú prax.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Muzeológ – galerista
Odborný pracovník v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3433 - Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch
SK ISCO-08 3433001 - Muzeológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Muzeológ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 teoretická muzeológia
 • stupeň EKR 7 muzeografia
 • stupeň EKR 7 monumentológia
 • stupeň EKR 7 vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
  Špecifikácia:
  najmä historické vedy, základy z dejín a teórie umenia, základy archeológie, základy etnológie, základy botaniky, základy zoológie, základy mineralógie, základy paleontológie, základy petrografie, resp. základy sociálnej histórie
 • stupeň EKR 7 dejiny múzejníctva a galérijníctva
 • stupeň EKR 7 teórie a metódy spoločenských vied
 • stupeň EKR 7 zásady konzervačnej vedy
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy ochrany kultúrneho dedičstva
 • stupeň EKR 7 teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
 • stupeň EKR 7 práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
  Špecifikácia:
  softvér na odbornú evidenciu zbierkových predmetov
 • stupeň EKR 6 metódy a metodika vedeckej práce v múzejníctve
 • stupeň EKR 6 terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riešenie odborných a vedecko-výskumných úloh v oblasti múzejníctva
 • stupeň EKR 7 riešenie odborných a vedecko-výskumných úloh v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
 • stupeň EKR 7 odborné konzultácie v oblasti múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
 • stupeň EKR 7 formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
 • stupeň EKR 7 ovládanie softvérového programu na odbornú evidenciu zbierkových predmetov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie