Sólista opery a operety

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Sólista opery a operety

Sólista opery a operety tvorivo interpretuje operné alebo operetné sólové party, resp. úlohy v hudobno-dramatických dielach. Spolupracuje na naštudovaní operného alebo operetného diela a podieľa sa na jeho umeleckom predvedení.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08 2652003 - Sólista opery a operety
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Spevák

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 hudobné štýly a ich špecifiká vo vokálnych partoch
 • stupeň EKR 6 zásady a postupy organizáce práce v divadle
  Špecifikácia:
  v hudobnom divadle
 • stupeň EKR 6 špecifiká umeleckej spolupráce s režisérom, dirigentom a ďalšími umeleckými pracovníkmi opernej, resp. operetnej prevádzky
 • stupeň EKR 6 zásady a pravidlá notového zápisu
  Špecifikácia:
  talianska terminológia komentárov notového zápisu
 • stupeň EKR 5 zásady hlasovej hygieny
 • stupeň EKR 6 technika spevu
  Špecifikácia:
  technika operného, resp. operetného spevu
 • stupeň EKR 5 didaktika spevu
  Špecifikácia:
  didaktika operného, resp. operetného spevu
 • stupeň EKR 5 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 interpretačné trendy súčasného hudobného divadla v kontexte tradície uvádzania operných a operetných diel rôznych autorov a slohových období
 • stupeň EKR 6 stavba a fungovanie hlasového orgánu
  Špecifikácia:
  v kontexte so všetkými podpornými funkciami ľudského organizmu
 • stupeň EKR 5 metodika spevu
  Špecifikácia:
  metodika určitého technického modelu vokálneho prejavu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 interpretácia notového zápisu
  Špecifikácia:
  čítanie notového zápisu a tvorba osobitnej podoby speváckej kreácie postavy, vytvorenie opernej alebo operetnej postavy z pohľadu hudobno-dramatického, na základe libreta a jeho hudobného stvárnenia
 • stupeň EKR 6 individuálna príprava a naštudovanie skladieb
  Špecifikácia:
  individuálna príprava a naštudovanie sólových partov umeleckého diela v spolupráci s korepetítorom, uplatnenie tvorivého prístupu k naštudovaniu umeleckého diela po stránke vokálno-technickej, hudobnej a hudobnodramatickej
 • stupeň EKR 6 spolupráca s režisérom, dirigentom a choreografom pri speváckej interpretácii v koncertnom vystúpení alebo pri opernom, operetnom, alebo muzikálovom umeleckom diele
  Špecifikácia:
  tvorivá spolupráca s dirigentom, režisérom, choreografom a s ďalšími umeleckými partnermi (korepetítor, ďalší vokálni interpreti) na finalizácii výsledného umeleckého tvaru opernej, resp. operetnej inscenácie
 • stupeň EKR 6 stvárnenie úloh po stránke vokálnej aj dramatickej v opernom, operetnom a muzikálovom umeleckom diele
  Špecifikácia:
  samostatné koncertné vystúpenia, reprezentácia umeleckého pôsobiska po spoločenskej i umeleckej stránke, trvalé udržiavanie technicky vysokej interpretačnej úrovne, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
 • stupeň EKR 6 štýlová analýza interpretovaného diela
 • stupeň EKR 6 koordinácia a začlenenie umeleckého výkonu do komplexného vokálno-orchestrálneho tvaru
 • stupeň EKR 6 uplatňovanie individuálnych originálnych prvkov na dosiahnutie celkového umeleckého výkonu
 • stupeň EKR 6 udržiavanie hlasovej dispozície
  Špecifikácia:
  pri interpretácii umeleckého diela
 • stupeň EKR 5 voľba adekvátneho interpretačného prístupu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie