Knihovník špecialista

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Knihovník špecialista Knihovník špecialista komplexne zabezpečuje a koordinuje náročné špecializované knižnično-informačné činnosti na úseku doplňovania, spracovania, správy, uchovávania a sprístupňovania knižnično-informačných fondov, revízie a ochrany dokumentov. Tvorí, kontroluje a aktualizuje koncepcie, plány, programy, metodiky a pracovné postupy, analytické a rozvojové materiály odborných špecializovaných činností v oblastiach svojej špecializácie. Vykonáva špecializované práce v oblasti katalogizácie, participuje na tvorbe súborov autorít, riadených slovníkov, metadát a metadátových štruktúr. Organizuje a koordinuje odborné činnosti v oblasti knižnično-informačných služieb, vrátane služieb používateľom so špecifickými potrebami. Plánuje a realizuje odborné knižnično-informačné činnosti s deťmi a mládežou. Koordinuje informačnú podporu edukačného procesu, informačné vzdelávanie používateľov i podporu rozvoja čitateľskej a informačnej gramotnosti a čitateľskej kultúry. Riadi a uskutočňuje kultúrno-vzde...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64310/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
EN Librarian
EN Special librarian
SK Knihovník špecialista – lektor informačného vzdelávania
SK Knihovník špecialista akvizitér
SK Knihovník špecialista katalogizátor
SK Knihovník špecialista na elektronické informačné zdroje
SK Knihovník špecialista na evidenciu publikačnej a umeleckej činnosti
SK Knihovník špecialista na prácu s deťmi a mládežou
SK Knihovník špecialista na služby používateľom so špecifickými potrebami
SK Knihovník špecialista na špeciálne typy dokumentov
SK Knihovník špecialista správca knižničných fondov
SK Knihovník špecialista v knižnično-informačných službách
SK Systémový knihovník
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2622
SK ISCO-08
2622001
ESCO
993
SK NACE Rev. 2
J63,R91
CPA 2015
J63,R91
Príslušnosť k povolaniu
2622001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štátna informačná, kultúrna, vedná a technická politika
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna komunikácia a médiá v sieťovom prostredí
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, postupy a metódy budovania, odbornej správy, revízie a ochrany knižničných fondov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi knižničných a informačných služieb
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy, štandardy a metódy katalogizácie informačných zdrojov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačná architektúra, princípy tvorby webových sídiel, komunikácie v elektronickom prostredí
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Interné a externé - elektronická knižnica časopisov, licencované elektronické informačné zdroje a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy informačného prieskumu a spracovávania rešerší s využitím selekčného jazyka
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy pri práci so špeciálnymi dokumentmi
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Napr. rukopisy, staré a vzácne tlače.
Perspektíva: Aktuálna
7
inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a nástroje organizácie informácií a poznania v digitálnom prostredí
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória a didaktika informačnej a mediálnej gramotnosti
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy z oblasti knihovníctva
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
knižničné a informačné služby
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie a rozvíjanie koncepcie bibliograficko-informačných služieb
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Vo väzbe na informačné potreby, na charakter dokumentov, na obmedzenia dané prostredím v súlade so systémom doplňovania, spracovania, uchovávania, ochrany a sprístupňovania dokumentov a informácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie a uplatňovanie kritérií na výber, nákup a zaobchádzanie s dokumentmi v knihovníctve
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Aplikácia kritérií pri zriaďovaní, budovaní, organizácii a správe fondov alebo zbierky dokumentov akejkoľvek povahy.
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie moderných postupov v oblasti uchovávania a ochrany knižničných fondov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie nových postupov a činností zameraných na rozvoj informačnej gramotnosti
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formálna a obsahová analýza dokumentov, menné a vecné spracovanie dokumentov
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: S použitím príslušných národných a medzinárodných noriem a štandardov.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a spracovanie zložitých informačných požiadaviek, potrieb a očakávaní používateľov knižnično-informačných služieb
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na výskume možností aplikácie nových technológií pri dokumentovaní a prezentácii kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie nových technológií a postupov do knižničnej praxe
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie, rozvoj a zabezpečovanie prevádzky aplikačných softvérov knižnice
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
iniciovanie nových projektov, pracovných postupov a riešení odborných problémov knižnice
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a identifikácia rôznych typov externých aj interných informačných zdrojov, bibliografických a faktografických informácií, overovanie ich relevantnosti, hodnovernosti a kvality
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie dát prostredníctvom informačných a komunikačných systémov
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Aplikáciou príslušných metód, postupov a nástrojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné spracovávanie, uchovávanie, ochrana a sprístupňovanie digitálnych dokumentov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bibliografická registrácia a evidencia publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie špecializovaných katalógov a databáz
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Napr. rukopisov, prvotlačí, vzácnych tlačí, špeciálnych dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia akvizičnej politiky knižnice a koncepcie rozvoja knižnično-informačného fondu do praxe
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
usporiadanie a štrukturovanie dát spojených s popisom dokumentov v knihovníctve
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Vytvorenie a používanie nástrojov, prostredníctvom ktorých je možné získať prístup k dátam, dokumentom a referenciám (odkazom).
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informácií prostredníctvom informačných produktov a knižnično-informačných služieb
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: V spracovanej a používateľovi prístupnej podobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné konzultácie v oblasti knihovníctva a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná komunikácia s používateľmi knižnice
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie nadstavbových a špecializovaných knižnično-informačných, metodických a referenčných služieb
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Najmä rozvíjanie spolupráce pamäťových inštitúcií v informačnom a elektronickom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie medzinárodných medziknižničných výpožičných služieb
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie chodu knižnice s univerzálnym alebo špecializovaným fondom
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie odborných knižnično-informačných činností a služieb v špecializovaných oddeleniach, resp. používateľom so špecifickými potrebami
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Plánovanie a realizácia odborných knižnično-informačných činností zameraných na prácu s deťmi a mládežou, zabezpečovanie knižnično-informačných služieb používateľom so špecifickými potrebami (zdravotné, sociálne a iné znevýhodnenie) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné a metodické zabezpečovanie špecializovaných knižnično-informačných činností
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?