Knihovník špecialista

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Knihovník špecialista

Knihovník špecialista komplexne zabezpečuje a koordinuje náročné špecializované knižnično-informačné činnosti na úseku doplňovania, spracovania, správy, uchovávania a sprístupňovania knižnično-informačných fondov, revízie a preventívnej ochrany dokumentov, poskytovania špecializovaných knižničných služieb a zabezpečovania ďalšej vysoko špecializovanej agendy knižnice. Spracováva koncepcie, plány, programy, metodiky a pracovné postupy, analytické a rozvojové materiály v oblastiach svojej špecializácie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Knihovník špecialista – lektor informačného vzdelávania
Knihovník špecialista akvizitér
Knihovník špecialista katalogizátor
Knihovník špecialista na digitalizáciu dokumentov
Knihovník špecialista na elektronické informačné zdroje
Knihovník špecialista na evidenciu publikačnej a umeleckej činnosti
Knihovník špecialista na prácu s deťmi a mládežou
Knihovník špecialista na služby používateľom so špecifickými potrebami
Knihovník špecialista na špeciálne typy dokumentov
Knihovník špecialista správca knižničných fondov
Knihovník špecialista v knižnično-informačných službách
Systémový knihovník
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2622 - Špecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch
SK ISCO-08 2622001 - Knihovník špecialista
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Špecialista knihovníctva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 knihovnícke a informačné služby
 • stupeň EKR 4 autorské právo, priemyselná právna ochrana
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
 • stupeň EKR 4 práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
 • stupeň EKR 4 princípy digitalizácie dokumentov a knižných fondov
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy z oblasti knihovníctva
 • stupeň EKR 7 štátna informačná, kultúrna, vedná a technická politika
 • stupeň EKR 7 informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska/inštitúcie
 • stupeň EKR 7 normy, štandardy a metódy spracovania a katalogizácie informačných zdrojov
 • stupeň EKR 7 zásady, postupy a metódy budovania, odbornej správy, revízie a ochrany knižničných fondov
 • stupeň EKR 7 informačná architektúra, princípy tvorby webových sídiel, komunikácie v elektronickom prostredí
 • stupeň EKR 7 elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
  Špecifikácia:
  interné a externé - elektronická knižnica časopisov, licencované elektronické informačné zdroje a pod.
 • stupeň EKR 7 automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch
 • stupeň EKR 7 metódy informačného prieskumu a spracovávania rešerší s využitím selekčného jazyka
 • stupeň EKR 7 formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi knižničných a informačných služieb
 • stupeň EKR 7 zásady a postupy pri práci so špeciálnymi dokumentmi
  Špecifikácia:
  napr. rukopisy, staré a vzácne tlače

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie chodu knižnice s univerzálnym alebo špecializovaným fondom
 • stupeň EKR 7 poskytovanie informácií prostredníctvom informačných produktov a knižnično-informačných služieb
  Špecifikácia:
  v spracovanej a používateľovi prístupnej podobe
 • stupeň EKR 7 odborné a metodické zabezpečovanie špecializovaných knižnično-informačných činností
 • stupeň EKR 7 poskytovanie nadstavbových a špecializovaných knižnično-informačných, metodických a referenčných služieb
 • stupeň EKR 6 poskytovanie medzinárodných medziknižničných výpožičných služieb
 • stupeň EKR 7 analýza a spracovanie zložitých informačných požiadaviek, potrieb a očakávaní používateľov knižnično-informačných služieb
 • stupeň EKR 7 vypracovanie a rozvíjanie koncepcie bibliograficko-informačných služieb
  Špecifikácia:
  vo väzbe na informačné potreby, na charakter dokumentov, na obmedzenia dané prostredím v súlade so systémom doplňovania, spracovania, uchovávania, ochrany a sprístupňovania dokumentov a informácií
 • stupeň EKR 7 vyhľadávanie a identifikácia rôznych typov externých aj interných informačných zdrojov, bibliografických a faktografických informácií, overovanie ich relevantnosti, hodnovernosti a kvality
 • stupeň EKR 7 formálna a obsahová analýza dokumentov, menná a vecná katalogizácia dokumentov
  Špecifikácia:
  s použitím príslušných národných a medzinárodných noriem a štandardov
 • stupeň EKR 7 bibliografická registrácia a evidencia publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov
 • stupeň EKR 7 vytváranie špecializovaných katalógov a databáz
  Špecifikácia:
  napr. rukopisov, prvotlačí, vzácnych tlačí, špeciálnych dokumentov
 • stupeň EKR 7 implementácia akvizičnej politiky knižnice a koncepcie rozvoja knižnično-informačného fondu do praxe
 • stupeň EKR 7 stanovenie a uplatňovanie kritérií na výber, nákup a zaobchádzanie s dokumentmi
  Špecifikácia:
  aplikácia kritérií pri zriaďovaní, budovaní, organizácii a správe fondov alebo zbierky dokumentov akejkoľvek povahy
 • stupeň EKR 7 zavádzanie moderných postupov v oblasti uchovávania a ochrany knižničných fondov
 • stupeň EKR 7 odborné spracovávanie, uchovávanie, ochrana a sprístupňovanie digitálnych dokumentov
 • stupeň EKR 7 spracovanie dát prostredníctvom informačných a komunikačných systémov
  Špecifikácia:
  aplikáciou príslušných metód, postupov a nástrojov
 • stupeň EKR 7 zavádzanie nových technológií a postupov do knižničnej praxe
 • stupeň EKR 7 plánovanie, rozvoj a zabezpečovanie prevádzky aplikačných softvérov knižnice
 • stupeň EKR 7 usporiadanie a štrukturovanie dát spojených s popisom dokumentov
  Špecifikácia:
  vytvorenie a používanie nástrojov, prostredníctvom ktorých je možné získať prístup k dátam, dokumentom a referenciám (odkazom)
 • stupeň EKR 7 navrhovanie nových postupov a činností zameraných na rozvoj informačnej gramotnosti
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie odborných knižnično-informačných činností a služieb v špecializovaných oddeleniach, resp. používateľom so špecifickými potrebami
  Špecifikácia:
  plánovanie a realizácia odborných knižnično-informačných činností zameraných na prácu s deťmi a mládežou, zabezpečovanie knižnično-informačných služieb používateľom so špecifickými potrebami (zdravotné, sociálne a iné znevýhodnenie) a pod.
 • stupeň EKR 7 iniciovanie nových projektov, pracovných postupov a riešení odborných problémov knižnice
 • stupeň EKR 7 odborné konzultácie v oblasti knihovníctva a v rámci riešenia problémov v danom odbore
 • stupeň EKR 7 odborná komunikácia s používateľmi knižnice
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie chodu knižnice s univerzálnym alebo špecializovaným fondom
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie