Pamiatkar

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pamiatkar

Pamiatkar vykonáva štátnu správu a štátny dohľad v oblasti ochrany pamiatkového fondu. Realizuje analytické, syntetické, koncepčné a rozhodovacie činnosti, rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb, poskytuje metodickú a odbornú pomoc, vyhodnocuje a monitoruje stav pamiatkového fondu. Realizuje základný a aplikovaný výskum, spracúva jeho dokumentáciu a vyhodnocuje výsledky. Vyhotovuje, zhromažďuje a vyhodnocuje odbornú dokumentáciu súčastí pamiatkového fondu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom Zákon č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:

ISCO-08 2621 - Archivári, kurátori a pamiatkari
SK ISCO-08 2621004 - Pamiatkar
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Špecialista kultúrneho dedičstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 princípy starostlivosti o pamiatkové objekty
  Špecifikácia:
  t.j. národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, archeologických nálezov a nálezísk
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
  Špecifikácia:
  právne predpisy v ostatných oblastiach ochrany kultúrneho dedičstva
 • stupeň EKR 5 správne právo, správny poriadok
 • stupeň EKR 5 právne predpisy a základné pojmy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku
  Špecifikácia:
  zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 4 práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
  Špecifikácia:
  na odbornú evidenciu pamiatkového fondu
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 vedné disciplíny participujúce na činnostiach v oblasti ochrany pamiatkového fondu
  Špecifikácia:
  najmä dejiny umenia, alebo archeológia, alebo história, alebo kulturológia, alebo teória a dejiny urbanizmu, architektúry a stavebníctva, alebo etnológia
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a medzinárodné dohovory v oblasti ochrany pamiatkového fondu
  Špecifikácia:
  vnútroštátne právne predpisy a medzinárodné dohovory
 • stupeň EKR 5 zákon o štátnej a verejnej službe a ďalšie súvisiace právne predpisy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 odborné konzultácie v oblasti ochrany pamiatkového fondu
 • stupeň EKR 7 spracovávanie odborno-metodických materiálov, usmernení, výskumov a zásad pre národné kultúrne pamiatky
 • stupeň EKR 7 spracovávanie odborno-metodických materiálov, usmernení, výskumov a zásad pre chránené pamiatkové územia
 • stupeň EKR 7 uplatňovanie požiadaviek pamiatkovej starostlivosti v stavebnom a územnom konaní
  Špecifikácia:
  uplatňovanie právnych predpisov v oblasti ochrany pamiatkového fondu, v oblasti stavebného a územného konania, v oblasti správneho konania
 • stupeň EKR 7 riešenie problémov súvisiacich so starostlivosťou o pamiatkové objekty
 • stupeň EKR 6 formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
 • stupeň EKR 7 spracovávanie analytických, syntetických a koncepčných materiálov v oblasti ochrany pamiatkového fondu
 • stupeň EKR 4 ovládanie softvérového programu na odbornú evidenciu pamiatkového fondu
 • stupeň EKR 7 spracovávanie odborno-metodických materiálov, usmernení, výskumov a zásad pre archeologické nálezy a náleziská

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (§ 35a ods. 3)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie