Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky

Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky kontroluje výkon štátnej správy a plní úlohy v oblasti sociálneho vylúčenia, chudoby, pomoci v hmotnej núdzi, sociálne vylúčených spoločenstiev, štátnej sociálnej podpory, rodinnej politiky, otázok populačnej politiky, sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, sociálnych služieb, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a lekárskej posudkovej činnosti.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Špecialista v oblasti integrácie osôb so zdravotným postihnutím
Špecialista v oblasti sociálnej ochrany detí a rodiny
Špecialista v oblasti štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2635 - Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva
SK ISCO-08 2635013 - Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Špecialista politiky zamestnanosti

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 zásady, metódy, postupy a organizácia sociálnej práce
 • stupeň EKR 7 sociálna problematika detí a mládeže
 • stupeň EKR 7 legislatívne normy v oblasti sociálnych služieb
  Špecifikácia:
  zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 rodinné právo
  Špecifikácia:
  zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
 • stupeň EKR 7 sociálno-právne postupy
 • stupeň EKR 7 zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
 • stupeň EKR 7 pôsobnosť štátnej správy a samosprávy na centrálnej úrovni
 • stupeň EKR 7 sociálno-právna ochrana a sociálne služby
  Špecifikácia:
  Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
 • stupeň EKR 7 Systém sociálneho zabezpečenia - sociálne poistenie, štátna sociálna podpora a sociálna pomoc
 • stupeň EKR 7 zásady metodického usmerňovania a kontroly poskytovania sociálnych služieb
 • stupeň EKR 7 návrhy legislatívnych predpisov
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálnych služieb
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálnej ochrany detí a kurately
 • stupeň EKR 7 metodika prípravy koncepcií v oblasti sociálnych služieb
 • stupeň EKR 7 metodika prípravy legislatívnych návrhov
 • stupeň EKR 7 programy a projekty v sociálnej oblasti
 • stupeň EKR 7 druhy a postupy tvorby analýz v oblasti sociálnych služieb
 • stupeň EKR 7 postup spracovávania číselných údajov a analýz pre štatistické zisťovania z oblasti sociálnych služieb
 • stupeň EKR 7 pravidlá posudzovania a hodnotenia zdravotného stavu
 • stupeň EKR 7 pravidlá posudzovania odkázanosti na sociálnu službu
 • stupeň EKR 7 tvorba stanovísk k právnym predpisom a návrhom na legislatívne zmeny
 • stupeň EKR 7 tvorba analýz o odkázaných občanoch
 • stupeň EKR 7 Systém verejnej správy na Slovensku - štátna správa, samospráva, verejné inštitúcie
 • stupeň EKR 7 zásady kontroly činností úradov na centrálnej, krajskej a obecnej úrovni
 • stupeň EKR 7 postupy spracovávania číselných údajov a analýz pre štatistické zisťovania
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 legislatíva v oblasti kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia
  Špecifikácia:
  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 6/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok
 • stupeň EKR 7 Stratégie a sociálna politika EÚ

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 monitoring a hodnotenie stavu ukazovateľov ekonomického a sociálneho rozvoja regiónu, vrátane návrhov jeho priorít
 • stupeň EKR 7 návrhy na zmeny legislatívnych procesov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a kurately
 • stupeň EKR 7 koordinácia a metodické usmerňovanie sociálo-právnej ochrany detí alebo detskej práce
 • stupeň EKR 7 spracovávanie celoštátnej koncepcie sociálne právnej ochrany detí, náhradnej rodičovskej starostlivosti alebo detskej práce
  Špecifikácia:
  osobitne v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane zabezpečenia náhradného prostredia deťom, ktoré nemôžu vyrastať vo svojom prirodzenom rodinnom prostredí a poradensko-psychologických služieb
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie stanovísk na rozhodovanie o dávkach sociálneho poistenia, sociálnej pomoci a štátnej sociálnej podpory
 • stupeň EKR 7 posudzovanie a vyhodnocovanie aplikácie platných právnych predpisov v oblasti sociálnych služieb
 • stupeň EKR 7 orientácia v postupoch a podkladoch na zabezpečovanie tvorby koncepcií a programov
 • stupeň EKR 7 kontrola výkonu štátnej správy v oblasti sociálnej pomoci správnymi úradmi na území kraja
 • stupeň EKR 7 vybavovanie podnetov fyzickej osoby alebo právnickej osoby
 • stupeň EKR 7 predkladanie podnetov na prijatie zákonov, ich zmeny a doplnenia
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie návrhov príslušných vykonávacích právnych predpisov
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 príprava analyticko-prognostických materiálov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie