Hlasový pedagóg

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hlasový pedagóg

Hlasový pedagóg rozvíja správne spevácke návyky sólistov, členov speváckeho zboru, príp. členov hudobných skupín a pripravuje ich na technické a umelecké zvládnutie interpretácie piesní a hudobných skladieb.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Hlasový poradca
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
viac...
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2354 - Lektori hudby
SK ISCO-08 2354001 - Hlasový pedagóg
Divízia SK NACE Rev. 2 Vzdelávanie
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Lektor umenia

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 teória hudby
  Špecifikácia:
  notopis, stupnice, intervaly, akordy, harmónia, kontrapunkt, formy, druhy hudobných diel, inštrumentácia
 • stupeň EKR 5 hudobná história
  Špecifikácia:
  dejiny hudby, periodizácia, predstavitelia jednotlivých štýlov, štýlové znaky, hudobné druhy
 • stupeň EKR 5 vokálna a vokálno-inštrumentálna literatúra
  Špecifikácia:
  vokálne hudobné diela podľa historických období, ich význam a charakteristika
 • stupeň EKR 5 teoreticko-praktické problémy interpretácie
  Špecifikácia:
  teoreticko-praktické problémy vokálnej interpretácie, tvorivé postupy a metódy pri vokálnej interpretácii
 • stupeň EKR 5 všeobecná pedagogika
 • stupeň EKR 5 metodika spevu
 • stupeň EKR 5 didaktika spevu
 • stupeň EKR 5 hudobné štýly a ich špecifiká vo vokálnych partoch
 • stupeň EKR 5 techniky vokálnej hudby
 • stupeň EKR 5 zásady hlasovej hygieny
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 5 fyziológia hlasu
 • stupeň EKR 5 psychológia a psychofyzika tvorby javiskovej postavy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 hra na hudobnom nástroji
  Špecifikácia:
  hra na klavíri, príp. inom nástroji z notového záznamu
 • stupeň EKR 5 sluchové rozlišovanie vokálno-intonačných prejavov
 • stupeň EKR 5 posudzovanie speváckych výkonov a odhaľovanie nedostatkov
  Špecifikácia:
  posudzovanie speváckych výkonov, identifikovanie a riešenie technických nedostatkov
 • stupeň EKR 5 udržovanie interpretačnej úrovne spevu sólistov a členov umeleckého súboru
 • stupeň EKR 5 tvorivá spolupráca pri úspešnom umeleckom napredovaní sólistov, zborov, resp. súborov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 5 príprava sólistu, resp. člena vokálneho telesa na technické a umelecké zvládnutie speváckej interpretácie
  Špecifikácia:
  rozospievanie, riešenie technických problémov a estetických kritérií interpretácie, tréning interpretácie
 • stupeň EKR 5 predvádzanie technicky správnej interpretácie spevu
  Špecifikácia:
  spev z notového záznamu, vokálne zručnosti
 • stupeň EKR 5 komplexná analýza vokálnych diel
  Špecifikácia:
  komplexná analýza vokálnych diel pri tvorbe osobitej interpretácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie