Strojársky špecialista technológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strojársky špecialista technológ

Strojársky špecialista technológ zabezpečuje komplexnú tvorbu technologických postupov, overenie nových technologických postupov a nových technológii v procese výroby. Vykonáva technologické skúšky, realizuje zmenové konania, stanovuje výrobné časy pri tvorbe kalkulácií, vypracúva odchýlky od výrobného procesu a navrhuje investície. Riadi racionalizáciu technológie a inovácií v oblasti konštrukčných návrhov. Zúčastňuje sa prijímacích pohovorov pri prijímaní nový zamestnancov z oblasti technológie výroby. Je zodpovedný za benchmarkingové údaje a výsledky závodu. Podieľa sa na preberaní strojov, rieši operatívne problémy vo výrobe. Optimalizuje procesy výroby z pohľadu znižovania nákladov, t. j. znižovania času, nákladov na náradie a nezhodné diely. Spolupracuje na kooperáciách, ktoré sa uskutočňujú vo firme a mimo firmy. Koordinuje činnosť technológov.

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Strojný inžinier technológ špecialista
Špecialista technickej prípravy výroby
Špecialista technológ v automobilovej výrobe
Špecialista technológ v strojárskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08 2144002 - Strojársky špecialista technológ (okrem zvárania)
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 konštrukčné časti strojov
 • stupeň EKR 7 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 7 spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
 • stupeň EKR 7 parametre polotovarov a súčastí strojov
 • stupeň EKR 7 číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
 • stupeň EKR 7 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 7 súčasti a mechanizmy jemnej mechaniky
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 technické parametre strojárskych výrobkov
 • stupeň EKR 7 technológia galvanického pokovovania
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa galvaniky.
 • stupeň EKR 7 technológia obrábania kovov
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa sústruženia, valcovania, vyvŕtavania, frézovania.
 • stupeň EKR 7 technológia povrchových úprav kovov
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa povrchových úprav, brúsenia.
 • stupeň EKR 7 technológia tavenia kovov
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa zlievania.
 • stupeň EKR 7 technológia tvárnenia kovov
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa kovania, lisovania.
 • stupeň EKR 7 technológia valcovania kovov
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa valcovania.
 • stupeň EKR 7 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 7 technológia pre tepelné spracovanie kovov
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa kalenia.
 • stupeň EKR 7 užitková hodnota a cena výrobku
 • stupeň EKR 7 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 7 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
 • stupeň EKR 7 technológia sústruženia
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa trieskového obrábania
 • stupeň EKR 7 technológia frézovania
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa trieskového obrábania
 • stupeň EKR 7 technológia brúsenia
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa brúsenia
 • stupeň EKR 7 technológia vŕtania a vyvrtávania
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa trieskového obrábania
 • stupeň EKR 7 technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa výroby náradia
 • stupeň EKR 7 výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
 • stupeň EKR 7 technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 technologický postup montáže, demontáže skupín a celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
 • stupeň EKR 7 riadiace systémy CNC strojov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a v technických podkladoch na vykonávanie obrábacích operácií
 • stupeň EKR 7 voľba postupu práce a technologických podmienok sústruženia, potrebných nástrojov, pomôcok a materiálu
 • stupeň EKR 7 voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
 • stupeň EKR 7 voľba postupu práce a technologických podmienok obrábania na rôznych druhoch vŕtačiek a súradnicových vyvrtávačiek
 • stupeň EKR 7 modifikácie programu pre cnc sústruhy a vyvrtávačky
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa sústruženia.
 • stupeň EKR 7 modifikácie programu pre cnc frézky, hobľovačky, obrážačky a preťahovačky
 • stupeň EKR 7 modifikácie programu pre cnc brúsky
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa brúsenia.
 • stupeň EKR 7 modifikácie programu pre cnc vŕtačky a súradnicové vyvrtávačky
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa sústruženia.
 • stupeň EKR 7 posudzovanie snímok mikroštruktúr tepelne spracovaného materiálu, posudzovanie chýb tepelného spracovania
 • stupeň EKR 7 orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách kvality v strojárstve
 • stupeň EKR 7 vykonávanie technických skúšok v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 spracovanie pokladov pre cenové kalkulácie strojárskych výrobkov
 • stupeň EKR 7 posudzovanie technológie konštrukcie
 • stupeň EKR 7 koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v strojárskej výroby
 • stupeň EKR 7 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách strojárskej výroby
 • stupeň EKR 7 riadenie technologických postupov v strojárskej výrobe s vysokým stupňom inovácie
 • stupeň EKR 7 koordinácia operatívnych plánov strojárskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
 • stupeň EKR 7 koordinácia prác na riešení výskumných a vývojových úloh v strojárstve
 • stupeň EKR 7 koordinácia spracovávania investičných zámerov v oblasti strojov, zariadení a strojárskych pracovísk a systémov
 • stupeň EKR 7 obsluha číslicovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
 • stupeň EKR 7 obsluha nastavovaných a nastavených výrobných strojov a liniek v strojárstve
 • stupeň EKR 7 kontrola odladených výrobných programov, porovnanie parametrov
 • stupeň EKR 7 vykonávanie technologických skúšok v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 tvorba alternatívnych plánov v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 optimalizácia procesov strojárskej výroby z pohľadu znižovania nákladov
 • stupeň EKR 7 zisťovanie odchýlok od výrobného procesu
 • stupeň EKR 7 riešenie operatívnych problémov v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 stanovenia výrobných časov pri tvorbe kalkulácií v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri výbere a prijímaní technológov v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 zisťovanie odchýlok od výrobného procesu v strojárstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie