Procesný špecialista v strojárskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Procesný špecialista v strojárskej výrobe

Procesný špecialista v strojárskej výrobe zabezpečuje výrobnú činnosť výrobného oddelenia v niekoľkých pracovných zmenách, a to z hľadiska kvantity, kvality, času a nákladov. Zaisťuje krátkodobé činnosti súvisiace so zabezpečením požadovaných výkonov, produktivitou a kvalitou. Komunikuje s dodávateľmi pri zásobovaní materiálom a rieši jeho nedostatok. Môže sa podieľať na organizovaní školení pracovníkov výroby s cieľom plniť plán výroby pri optimálnej produktivite a nákladoch, odporúča opatrenia na zlepšenie metód výroby alebo výrobného procesu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Procesný špecialista riadenia výroby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08 2144007 - Strojársky špecialista riadenia výroby
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 7 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
 • stupeň EKR 7 strojárska aplikovaná informatika
 • stupeň EKR 7 TPM
  Špecifikácia:
  Totálne produktívna údržba na zabezpečenie plynulej výroby.
 • stupeň EKR 7 technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 metódy optimalizácie výrobných procesov
  Špecifikácia:
  Základné princípy riadenia výrobného procesu (KANBAN, úzke miesta, JIS, JIT, atď.)
 • stupeň EKR 7 FMEA
 • stupeň EKR 7 metódy tvorby rozpočtov vo výrobe
 • stupeň EKR 7 spôsoby optimalizácie výrobných procesov pomocou metodiky Lean manufacturing

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Čítanie, porozumenie, v prípade potreby aj vyhotovenie.
 • stupeň EKR 7 zabezpečenie logistických operácií na základe požiadaviek výroby
 • stupeň EKR 7 analyzovanie vstupov a výstupov do a z integrovaného systému riadenia firmy
 • stupeň EKR 7 analýza a odstraňovanie úzkych miest výrobného procesu
 • stupeň EKR 7 príprava 8D reportov pre zákazníka
 • stupeň EKR 7 analýza vzniknutého problému v strojárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Analýza problému s následným návrhom riešenia.
 • stupeň EKR 7 aplikovanie noriem ISO
 • stupeň EKR 7 výpočet spotreby práce a materiálu
  Špecifikácia:
  Výpočet množstva potrebnej práce a materiálu na zabezpečenie plynulej a efektívnej výroby podľa výrobného procesu.
 • stupeň EKR 7 operatívne preplánovanie výroby na základe nových podmienok
  Špecifikácia:
  Prispôsobenie výrobného plánu novovzniknutej neočakávanej udalosti.
 • stupeň EKR 7 spracovávanie požiadaviek zákazníka
 • stupeň EKR 7 participácia na odbornom raste zamestnancov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie