Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Quo vadis, lesnícko-drevárska sektorová rada?

26.10.2022

V historickej budove Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici sa konalo 11. rokovanie Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel. Posledné rokovanie v rámci národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike sa nieslo v duchu rekapitulovania štvorročného obdobia trvania projektu, ale i predkladania vízií do budúcnosti.

Okno do minulosti

Tajomníčka Sektorovej rady členom pripomenula aktivity a materiály, ktoré boli vytvorené počas projektu. Medzi najdôležitejšie materiály patrí určite Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov – ako výnimočný dokument, analyzujúci trendy a inovácie do roku 2030, a ich vplyv na ľudské zdroje v sektore. Sektorová rada, ako jedna z najproduktívnejších z 24 sektorových rád celkovo, bola zapojená i do hodnotenia poskytovateľov vzdelávania, vytvorila 68 národných štandardov zamestnaní a zapojila sa do rôznych iných aktivít.

Súčasnosť v sektore

Vybraní členovia zhodnotili aktuálnu situáciu v drevospracujúcom priemysle, lesnom hospodárstve, ale i perspektívnom odvetví agrolesníctva, ktoré je v dnešnej dobe dôležité najmä z hľadiska udržateľného hospodárstva. Účastníkom rokovania bola predstavená činnosť Slovenskej agrolesníckej asociácie, ktorá je prvou oficiálnou organizáciou, venujúcou sa problematike agrolesníctva na Slovensku.

Budúcnosť Sektorovej rady

Lucia Lednárová Dítětová, tajomníčka Aliancie sektorových rád, informovala členov o aktivitách vyvíjajúcich sa pre pokračovanie činnosti sektorových rád. Aliancia, a tiež Sektorová rada pre lesnícko-drevársky sektor nestrácajú nádej vo veci udržateľnosti kontinuity prác Sektorovej rady do budúceho obdobia a vítajú ďalšiu realizáciu aktivít, ktoré sú obsiahnuté v stratégii sektora.

Po rokovaní mali účastníci možnosť absolvovať obhliadku jedinečnej botanickej záhrady, uprostred ktorej je Stredná odborná škola lesnícka situovaná, aj so zaujímavým výkladom botaničky Ing. Veroniky Dudíkovej.


Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.