Minulosť i budúcnosť Sektorovej rady pre „papier a polygrafiu“

06.10.2022

V krásnej prírode Národného parku Veľká Fatra sa konalo 6. októbra 2022 posledné, 11. rokovanie Sektorovej rady pre celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel. Členovia mali možnosť obzrieť sa za históriou Národného projektu SRI a zároveň prediskutovať budúcnosť činnosti Sektorovej rady.

Bilancia aktivít Sektorovej rady

Tajomníčka zosumarizovala aktivity za uplynulé štyri roky. Sektorová rada vytvorila výborne spracovanú Sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov, garantovali 34 národných štandardov zamestnaní vo svojom sektore, ale i 24 sektorových inovácií, ktoré budú mať v budúcnosti veľký vplyv nielen na rozvoj zamestnaní, ale aj rekvalifikáciu terajších pracovných pozícií.

Budúcnosť Sektorovej rady

Lucia Lednárová-Dítětová informovala za Alianciu sektorových rád členov o aktivitách, ktoré sa uskutočňujú pre to, aby prišlo k ďalšiemu pokračovaniu tohto projektu. Na septembrovej schôdzi Hospodárskej a sociálnej rady SR, v rámci prerokovania novely zákona o službách zamestnanosti, bola otvorená téma nasledujúceho projektu, nadväzujúceho na NP SRI, ktorý bol sociálnymi partnermi veľmi pozitívne hodnotený. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdil dôležitosť pokračovania aktivít sektorových rád a od januára budúceho roka by mal byť účinný zákon, definujúci rozšírenú činnosť sektorových rád.

Čo ďalej?

Členovia v diskusii o budúcnosti sektora vyjadrili znepokojenie nad energetickou krízou v zime, ale i možným nedostatkom výrobných zamestnancov v najbližších rokoch. Celulózo-papierenské podniky začínajú pociťovať starnutie zamestnancov. Postupne odchádzajú do starobného dôchodku, či už predčasného alebo dovŕšením dôchodkového veku, ale aj kvôli zdravotným problémom, a tak už nemôžu pokračovať vo výkone svojej práce. Manipulační pracovníci sú jedni z najnáchylnejších k  pracovným úrazom alebo zdravotným ťažkostiam, spôsobených nosením ťažkých bremien. V niektorých prípadoch by v tejto oblasti pomohla automatizácia ako náhrada za ľudskú činnosť. Nápomocné by určite bolo sledovanie demografickej situácie v okresoch a podniknutie krokov na prilákanie mladších ročníkov do výrobnej praxe.

Členovia Sektorovej rady privítali možnosť pokračovania projektu a podieľania sa na aktivitách, nápomocných k ďalšiemu udržateľnému rozvoju sektora celulózo-papierenského priemyslu a polygrafie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.