Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sektorová rada by mala v činnosti pokračovať aj po skončení projektu SRI

29.09.2022

Dňa 27.9. 2022 sa uskutočnilo 11. rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, posledné v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR. Rokovanie svojim príhovorom otvorili predseda sektorovej rady Jozef Artim a tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová-Dítětová.

Projektové témy

Vzhľadom na fakt, že išlo o posledné rokovanie sektorovej rady, jeho ústrednou témou bolo bilancovanie. Program bol zameraný na sumarizáciu aktivít a zhodnotenie fungovania sektorovej rady počas celého projektového obdobia. Členovia dostali prierezové informácie o témach ako sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov, inovácie, národné štandardy zamestnaní, či sektorové partnerstvá. V súvislosti s aktivitami smerujúcimi k ukončeniu projektu boli počas 11. rokovania odprezentované aj vybrané výsledky „Hodnotenia funkčnosti a efektívnosti sektorovej rady“.

Budúcnosť sektorovej rady

V súčasnosti je ďalšie fungovanie sektorovej rady nejasné. Aktívne a za podpory všetkých sociálnych partnerov sa však pracuje na tom, aby Aliancia sektorových rád (ako strešný orgán jednotlivých sektorových rád) mala právnu subjektivitu a nebola viazaná projektovo. Umožnilo by sa tak aj ďalšie fungovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Viacerí členovia totiž aj počas rokovania vyjadrili vôľu v naštartovaných aktivitách pokračovať. Zhodnotili potrebu udržať fungovanie sektorovej rady aj po skončení národného projektu, aby tak opatrenia, navrhnuté v Stratégii rozvoja ľudských zdrojov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov do roku 2030, mohli byť implementované do praxe a pravidelne aktualizované.

Aktuálne témy na diskusiu

V rámci diskusie v závere rokovania vystúpili viacerí členovia s témami, ktoré sa priamo dotýkajú ľudských zdrojov v sektore. Diskutovali tak o témach ako odborné vzdelávanie a prenos požiadaviek trhu práce do štátnych vzdelávacích programov. Odzneli tiež príspevky o podpore vedy a výskumu v sektore či financovaní vysokých škôl. V súvislosti s prenosom inovácií a moderným systémom vzdelávania odznela aj informácia o študijnom odbore Agromechatronik vrátane prezentácie jedinečného ebooku.

Záver

závere rokovania členovia odsúhlasili úlohy na posledné projektové obdobie. Vyjadrili tiež záujem podieľať sa na týchto aktivitách v nasledujúcom období.


Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.