Vplyv pandémie koronavírusu na trh práce z hľadiska úrovne zručností uplatňovaných na pracovných miestach v sektorovej štruktúre NSP/SRI

15.08.2022

Zhrnutie za všetky sektory

Sektorové charakteristiky uvedené v predkladanej Priebežnej správe č. 13 boli zamerané na prezentáciu vývoja sektorových špecifík trhu práce z hľadiska úrovne zručností sektorovo špecifických ľudských zdrojov a samosprávnych krajov SR v období od 31. 10. 2019 (predpandemický stav) do 31. 10. 2021 (stav ovplyvnený pandémiou COVID-19), čo umožnilo:

 • maximalizovať využitie štatistických údajov dostupných na začiatku roku 2022 (kompletné údaje za december 2021 budú dostupné v priebehu marca 2022, t. j. po odovzdaní Priebežnej správy č. 13),
 • elimináciu vplyvu sezónnosti na situáciu v sektoroch s výraznejšími zmenami dopytu zamestnávateľov po pracovných silách počas rôznych ročných období,
 • elimináciu vplyvu prelomu kalendárnych rokov na vznik, resp. zánik pracovných pomerov.

Podrobnosti konštrukcie ukazovateľa „miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti“, klasifikácie úrovne zručností sektorovo špecifických zamestnaní, ako aj terminológia použitých číselných charakteristík, sú uvedené v časti „Metodika a vymedzenie pojmov“.

Z výsledkov rozboru vývoja na trhu práce v období od 31. 10. 2019 do 31. 10. 2021 vyplýva, že pandémia sa v sektorovej štruktúre NSP/SRI prejavila najmä zvýšením počtu sektorovo špecifických UoZ a miery špecifickej nezamestnanosti v nasledovných sektorovo – zručnostných segmentoch:

 • Na vysokej úrovni zručností v sektoroch:
  • Administratíva, ekonomika, manažment, a to najmä v zamestnaniach: Odborný administratívny asistent, Projektový špecialista (projektový manažér), Iný riadiaci pracovník (manažér) v ostatných službách, Špecialista účtovník,
  • Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, a to najmä v zamestnaniach: Obchodný zástupca, Obchodný sprostredkovateľ, Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ),
  •  Vzdelávanie, výchova a šport, a to najmä v zamestnaniach: Učiteľ základnej školy, Učiteľ v materskej škole, Pedagogický asistent,
  •  Zdravotníctvo, sociálne služby, a to najmä v zamestnaniach: Zdravotná sestra, Sociálny pracovník, Komunitný pracovník.
 • Na strednej úrovni zručností v sektoroch:
  • Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, a to najmä v zamestnaniach: Predavač, Kuchár (okrem šéfkuchára), Čašník, servírka,
  • Automobilový priemysel a strojárstvo, a to najmä v zamestnaniach: Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe, Iný montážny pracovník, Operátor stacionárneho zariadenia a stroja,
  • Administratíva, ekonomika, manažment, a to najmä v zamestnaniach: Všeobecný administratívny pracovník, Iný pomocný administratívny pracovník, Recepčný (okrem hotelového), Sekretárka, Informátor,
  •  Doprava, logistika, poštové služby, a to najmä v zamestnaniach: Pracovník v sklade (skladník), Vodič osobného motorového vozidla, Vodič dodávky.
 • Na nízkej úrovni zručností v sektoroch:
  • Stavebníctvo, geodézia a kartografia, a to najmä v zamestnaniach: Pomocný pracovník na stavbe budov, Zametač a podobný pracovník, Umývač, Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb,
  • Remeslá a osobné služby, a to najmä v zamestnaniach: Upratovačka, Pomocný pracovník údržby budov a areálov, Vrátnik, Pomocný pracovník v pouličných službách,
  • Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, a to najmä v zamestnaniach: Pomocník v kuchyni, Dokladač tovaru, Chyžná, Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia,
  • Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, a to najmä v zamestnaniach: Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve, Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe, Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe, Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve.

Z pohľadu krajov sa zvýšením počtu sektorovo špecifických UoZ a miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyznačovali hlavne Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj, pričom značný vplyv na vývoj v období pandémie nového koronavírusu mal aj návrat do miesta trvalého pobytu u tých osôb, ktoré boli uvoľnené z pracovného pomeru v inom regióne, vrátane zahraničia.

Celkový počet sektorovo špecifických UoZ v SR k 31. 10. 2021 predstavoval približne 136 tis. osôb. V tomto počte UoZ metodicky nie sú zahrnuté tie osoby v evidencii UoZ, ktoré nie je možné klasifikačne špecifikovať podľa 24 sektorov NSP/SRI, pretože bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ nemali uvedené žiadne vykonávané zamestnanie, a to najmä:

 • dlhodobo nezamestnaní,
 • absolventi škôl, ktorí nezískali prvé platené zamestnanie,
 • iní pomocní pracovníci inde neuvedení a pod.

Prehľad o distribúcii sektorovo špecifických UoZ v rámci všetkých sektorov a zručnostných kategórií je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Podiely jednotlivých sektorov NSP/SRI podľa kategórií zručností UoZ na celkovom počte sektorovo špecifických UoZ v SR k 31. 10. 2021

Sektorovo špecifickí UoZ  v sektoreNízka úroveň zručnostíStredná úroveň zručnostíVysoká úroveň zručností
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov1,6%1,4%0,1%
Ťažba a úprava surovín, geológia0,7%0,3%0,0%
Potravinárstvo0,4%1,4%0,1%
Textil, odevy, obuv a spracovanie kože0,3%2,1%0,1%
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel1,2%1,5%0,1%
Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel0,0%0,2%0,0%
Chémia a farmácia0,0%0,7%0,2%
Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo0,1%0,3%0,0%
Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály0,3%0,2%0,0%
Automobilový priemysel a strojárstvo0,5%10,5%0,8%
Elektrotechnika0,1%2,2%0,2%
Energetika, plyn, elektrina0,0%0,3%0,3%
Voda, odpad a životné prostredie2,0%0,1%0,1%
Stavebníctvo, geodézia a kartografia6,0%3,2%0,6%
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch3,1%14,8%2,5%
Doprava, logistika, poštové služby0,7%5,8%0,5%
Informačné technológie a telekomunikácie0,0%0,1%0,9%
Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo0,0%0,6%0,9%
Kultúra a kreatívny priemysel0,0%0,1%0,7%
Vzdelávanie, výchova a šport0,0%0,1%1,8%
Verejné služby a správa0,0%0,2%1,0%
Administratíva, ekonomika, manažment0,0%7,2%5,3%
Zdravotníctvo, sociálne služby0,0%2,9%1,6%
Remeslá a osobné služby5,4%3,1%0,1%
Spolu za jednotlivé úrovne zručností22,6%59,3%18,1%
Úhrn za celú SR100,0%
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Poznámka: Presný súčet podielov, ktoré sú v tabuľke zobrazené na jedno desatinné miesto, je rovných 100 %. Interpretácia údajov v tabuľke č. 1 je nasledovná: Z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ v SR (t. j. všetkých sektorov podľa zručnostných kategórií spolu) k 31. 10. 2021 tvorili približne 1,6 %-ný podiel tí UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnanie typické pre sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov na nízkej úrovni zručností. (Hodnota 1,6 % je uvedená v prvom riadku a prvom stĺpci tabuľky). To znamená, že zo všetkých UoZ v SR (spolu za všetky sektory a všetky kategórie zručností) bolo cca 1,6 % UoZ s posledným zamestnaním a praxou na nízkej úrovni zručností v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.