Ranking poskytovateľov vzdelávania v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože

30.08.2022

Jednou z tém, ktorou sa členovia Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože (ďalej len „Sektorová rada“) pri svojej činnosti v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce do roku 2030 zaoberali, bol ranking poskytovateľov vzdelávania.

Na úvodných rokovaniach, ktoré sa zaoberali podmienkami hodnotenia vzdelávacích inštitúcií, si členovia položili tri základné otázky, ktoré boli východiskom pre všetky ďalšie aktivity spojené s hodnotením škôl. Išlo o nasledovné otázky: 

  • Akú formu hodnotenia poskytovateľov vzdelávania navrhujete?
  • Kritériá výberu – čo by ste ako zamestnávatelia dokázali relevantne vyhodnotiť vo vzťahu k poskytovateľom vzdelávania?
  • Ako si predstavujete toto hodnotenie? (sektorovo/centrálne)

Na základe odpovedí sa zhodnotilo, čo členovia sektorových rád považujú v rámci rankingu za najdôležitejšie. Aby sa mohli podniknúť ďalšie kroky v rámci tejto úlohy, obdržali tajomníci sektorových rád zoznam stredných a vysokých škôl, ktoré pripravujú absolventov na zamestnania garantované sektorovými radami. Zoznam pre Sektorovú radu pozostával z 248 stredných a vysokých škôl, vrátane odborov. Zo spomínaného zoznamu bolo potrebné vyfiltrovať školy, ktoré sú pre sektor najrelevantnejšie z hľadiska uplatnenia absolventov na trhu práce. Na túto úlohu bola vytvorená pracovná skupina, ktorá spracovala finálny zoznam tvorený 75 strednými a vysokými školami.

Kritériá hodnotenia poskytovateľov vzdelávania

Okrem identifikácie kľúčových stredných a vysokých škôl prebehlo aj vyhodnotenie najpreferovanejšieho kritéria podľa realizovaného prieskumu – uplatniteľnosti absolventov. Realizovalo sa škálovanie hľadísk k jednotlivým podkritériám uplatniteľnosti absolventov. Vybraným členom Sektorovej rady boli zaslané dotazníky zamerané na určovanie váh podkritérií vstupujúcich do hodnotenia škôl. Ako dôležité kritérium pre hodnotenie poskytovateľov vzdelávania sa ukázala miera nezamestnanosti, ale aj systém duálneho vzdelávania.

Interaktívny nástroj

Výstupom tejto aktivity bol interaktívny nástroj na filtráciu škôl podľa zvolených parametrov. Na základe konkrétnych požiadaviek umožňuje nástroj tvorbu personalizovaného poradia poskytovateľov vzdelávania. Do hodnotenia vstupujú ukazovatele: mzdy, nezamestnanosť, práca v odbore, pokračovanie na VŠ, výučba a výsledky, záujem o výučbu a štúdium.

V nástroji je k jednotlivým kritériám možné nastaviť si vlastné váhové schémy. Pri preddefinovaných váhach sa v rebríčku umiestnila najlepšie Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu vo Svite, ktorú v Sektorovej rade zastupuje Ing. Ingrid Trčková. SOŠ polytechnická spolupracuje v rámci systému duálneho vzdelávania so spoločnosťou FALKE SLOVAKIA, s.r.o. Výhodami duálneho vzdelávania je osvojenie si pracovných návykov, výučba s využitím nových technológií priamo u zamestnávateľa, aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a ich obsahu, finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom a v neposlednom rade možnosť získania pracovnej zmluvy po skončení štúdia. Aj vďaka tejto spolupráci sa škola umiestnila v rebríčku na prvom mieste. Poukazuje tak na to, ako je pre SOŠ dôležitá spolupráca so zamestnávateľmi.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.