O kvalitných absolventov v sektore drevo/lesy bude vždy záujem

03.08.2022

V lesníckom a drevospracujúcom sektore budú vždy potrební kvalifikovaní pracovníci. Špecifické práce s drevom a v lesnom hospodárstve by mal vykonávať adekvátne vyučený zamestnanec, rozumejúci spracovaniu drevu alebo starostlivosti o les. Preto spol. TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. vytvorila nástroj pre hodnotenie efektivity poskytovania vzdelávania zo strany stredných a vysokých škôl, vďaka ktorému sa môžu zamestnávatelia i školy pozrieť na najlepšie vyhodnotené školy, učebné a študijné odbory, či študijné programy. Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel vybrala zo svojich radov expertov, ktorí pomohli s tvorbou a zadefinovaním kľúčových kritérií pre vyhodnotenie uplatnenia absolventov v tomto sektore na trhu práce.

Metodika pre výber ukazovateľov hodnotenia

Aj keď s týmto nástrojom môžu pracovať zástupcovia všetkých sektorov, ranking poskytovateľov vzdelávania sa nedá zovšeobecniť a spriemerovať, pretože každý sektor vidí prioritu v iných kritériách. Pre niekoho je dôležité kritérium  mzda, pre iného percento zamestnateľnosti absolventov v odbore na trhu práce.

Ukazovatele stredných a vysokých škôl:

Mzdystredné školyvysoké školy
Nezamestnanosťstredné školyvysoké školy
Práca v odborestredné školyvysoké školy
Pokračovanie na VŠstredné školy
Výučba a výsledkystredné školy
Záujem o štúdium a výučbavysoké školy

Asi každého absolventa či uchádzača o zamestnanie zaujíma výška mzdy. Avšak pre zástupcov z väčšiny sektorov nebolo toto kritérium najdôležitejšie v rámci hodnotenia jednotlivých škôl, ale toto kritérium sme vyhodnotili a pozreli sme sa, koľko priemerne zarábajú absolventi z jednotlivých škôl. Čo bolo pre odborníkov zaujímavejšie, bolo kritérium miera nezamestnanosti absolventov a práca v odbore. Dokážu sa po ukončení školy absolventi rýchlo uchytiť v odbore, ktorý vyštudovali? Hľadajú vôbec prácu v odbore alebo si zvolia úplne iný sektor? Odpovede na tieto otázky sme sa tiež pokúsili nájsť vďaka štatistike.

V prípade stredných odborných škôl môže byť zaujímavé vedieť, koľko absolventov pokračuje v štúdiu na vysokej škole alebo sú dostatočne vzdelaní  v učebnom/študijnom odbore, aby si mohli nájsť zamestnanie na trhu práce v danom sektore, a to bez ohľadu na dosiahnutý vysokoškolský titul.

V neposlednom rade nás zaujímala výučba a výsledky, či je štúdium dostatočne kvalitné, aby zo školy vychádzali odborne spôsobilí absolventi. Vo vzťahu k záujmu o vysokoškolské štúdium a výučbu bol najdôležitejší počet prihlášok na jednotlivé odbory, ale napríklad i počet študentov na jedného pedagóga. Aj z vlastných skúseností vieme, že čím viac študentov v triede, tým menej priestoru môže učiteľ individuálne venovať jednotlivým študentom.

V sektore lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu vybrali odborníci najdôležitejšie kritériá pre hodnotenie efektivity sledovaných škôl:

Stredné školy:

  • výučba a výsledky
  • práca v odbore
  • nezamestnanosť

Vysoké školy a univerzity:

  • záujem o štúdium a výučba
  • práca v odbore
  • nezamestnanosť

Lesné hospodárstvo

Spomedzi 16 škôl, ktoré vyučujú odbory týkajúce sa lesného hospodárstva, mala najvyššie hodnotenie podľa zadaných kritérií Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici s odborom lesníctvo – krajinná ekológia.

SOŠ lesnícka v Banskej Štiavnici je dlhodobo hodnotená ako jedna z najlepších v odvetví lesníctva. Jej súčasťou sú aj školské lesy Kysihýbel, botanická záhrada a žiaci majú možnosť nadobudnúť vzdelanie aj v oblasti sokoliarstva. Absolvent študijného odboru lesníctvo – krajinná ekológia ovláda po ukončení stredoškolského štúdia krajinné plánovanie, kartografické mapovanie, je zorientovaný aj v socioekonomických a ekologických javov krajiny.

V rámci vysokých škôl majú iba 2 univerzity na Slovensku študijné programy týkajúce sa lesného hospodárstva – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo Zvolene. Program, ktorý sa umiestnil najvyššie na základe kritérií, je inžiniersky študijný program lesníctvo – adaptívne lesníctvo na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Študenti sa venujú najmä obhospodarovaniu a manažmentu lesných ekosystémov z komplexného hľadiska. Získajú tiež cenné poznatky o ochrane ekosystémov pred prírodnými katastrofami.

Drevospracujúci priemysel

Z 36 stredných škôl, venujúcich sa spracovaniu dreva a drevárskej výrobe, bola podľa najdôležitejších kritériíohodnotená najvyššie Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene, s učebným odborom stolár. Táto škola bola medzi prvými zapojenými do duálneho vzdelávania na Slovensku. Má partnerstvá s viacerými výrobnými podnikmi, kde môžu žiaci nabrať pracovné skúsenosti do budúceho uplatnenia sa na trhu práce.

V drevospracujúcom priemysle pôsobí iba jedna vysoká škola, ktorá vyučuje 7 drevárskych odborov, a to Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta. Na základe kľúčových kritérií dosiahol najvyššie celkové hodnotenie študijný program drevárstvo – drevárske inžinierstvo.

Program je zameraný na spracovanie dreva po teoretickej, metodologickej i praktickej stránke. Absolventi môžu po ukončení štúdia pracovať napr. na pozícii technológov v drevospracujúcich podnikoch.

Nadšenie a výhľad do budúcna

Hodnotenie stredných a vysokých škôl nie je finálne. V niektorých prípadoch školy nedodali všetky údaje k vyhodnocovaným kritériám, preto sa mohli umiestniť na nižších priečkach. Avšak školy, ktoré sa umiestnili najvyššie, sú dlhodobo hodnotené ako najlepšie v sektore.

Členovia Sektorovej rady, odborníci v sektore lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu, považujú ranking škôl za dôležitý indikátor pri vyhodnotení odborne kvalifikovaných absolventov a zamestnancov. Vytvorili si preto aj vlastný, podrobný ranking škôl pôsobiacich v sektore. Vďaka nemu škola zistí, v čom exceluje oproti iným školám, a naopak, aké nedostatky vyžadujú zlepšenie vo vzdelávaní pre dosiahnutie potrebného počtu adekvátne kvalifikovaných absolventov pre trh práce v sektore. Do budúcna by členovia radi spojili oba rankingy a vytvorili tak komplexné hodnotenie škôl ako pomocný nástroj pre vzdelávacie inštitúcie aj zamestnávateľov. O tejto fúzii ešte budú prebiehať ďalšie rokovania.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.