Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK

04.08.2022

Prepájanie praxe a vzdelávania budúcich odborníkov v sektore patrí medzi jednu z kľúčových úloh Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Aj z tohto dôvodu je nutné spomenúť úspech viacerých členov Sektorovej rady zapojených do projektu „Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK“.

AGROMECHATRONIK – inovatívny študijný odbor

V poľnohospodárstve nastáva výmena generácií, avšak starú generáciu musia nahradiť noví odborníci. Poľnohospodárska technika je stále zložitejšia, pribudla elektronika a na servisných technikov sú tak kladené stále vyššie nároky na prácu s informačnými technológiami. Noví zamestnanci musia zvládať základy mechaniky, elektrotechniky, informačných technológií a ovládať aspoň jeden cudzí jazyk. Z tejto potreby praxe vznikol aj experimentálny študijný odbor AGROMECHATRONIK. [1]

Projekt Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK

V súvislosti s aktuálnymi potrebami vzdelávacieho systému a prípravou absolventov, ktorí budú pripravení zapojiť sa do pracovného procesu s využitím najnovších technológií vznikol projekt Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK, ktorý je zameraný na tvorbu atraktívnych vzdelávacích materiálov pre žiakov a pedagógov stredných odborných škôl. Cieľom projektu je vytvorenie spoločnej platformy pre výučbu agromechatroniky v krajinách, ktoré majú skúsenosť s touto problematikou a jej následná implementácia v partnerských krajinách.[2]

Medzinárodné zloženie projektového tímu

Súčasná celospoločenská situácia vyžaduje, aby budúci zamestnanci dokázali pôsobiť na globalizovanom trhu (práce). V projektovom tíme sú teda okrem Slovenskej republiky zastúpené aj Rakúsko a Česká republika, aby sa dosiahlo zosúladenie vedomostí a odborných kompetencií vo všetkých zapojených krajinách. Na projekte sa konkrétne podieľali:

Intelektuálny výstup – e-book

Jedným z hlavných výstupov projektu je výučbový materiál postavený aj na e-learningovej platforme. Jeho vytvorenie bolo dôvodom medzinárodného zloženia projektového tímu. Výučbový materiál (e-book) je tak využiteľný aj u zahraničných partnerov, čím sa dosiahne zosúladenie vedomostí a odborných kompetencií vo všetkých zapojených krajinách.  Nové učebné texty (e- book), zamerané na odbornú problematiku pre odbor agromechatronik, sú v elektronickej forme dostupné pre učiteľov, majstrov odbornej výchovy aj žiakov daného odboru. Učebnica sa bude využívať pri výučbe odborných predmetov, ako napr. stroje a zariadenia v poľnohospodárstve, technológia opráv poľnohospodárskej techniky, strojníctvo, strojárska technológia,  agromechatronika a ďalších. Materiál zároveň slúži ako kvalitný vzdelávací materiál pre ďalšie inštitúcie – nielen vzdelávacie, ale aj firmy zaoberajúce sa výrobou, predajom a servisom poľnohospodárskej techniky.

Jedinečný e-book – bližšie informácie

Pri odbornom vzdelávaní je dôležité uvedomiť si jeho multidisciplinárny charakter a hľadať spôsoby ako aplikovať nové trendy vzdelávania a množstvo teoretických a praktických poznatkov do vyučovacieho procesu s cieľom zaujať používateľa a naučiť ho tvorivo a kriticky myslieť a zároveň sa odborne vyjadrovať a správne rozhodovať.

E-book preto vznikol s ohľadom na uspokojenie potreby komplexného vzdelávacieho materiálu pre experimentálny študijný odbor 4532 K agromechatronik, avšak dá sa využiť aj v rámci učebného odboru 4569 H 01 Poľnohospodár – mechanizácia, ako aj  v príbuzných učebných a študijných odboroch, a taktiež v rámci celoživotného vzdelávania bude slúžiť širokej odbornej verejnosti – zamestnancom firiem. Táto učebnica poskytuje ucelený prehľad problematiky a má multidisciplinárny charakter. Publikovaná je v troch jazykoch, a to v jazyku: slovenskom, českom a nemeckom, čo zároveň umožňuje študentom rozšíriť si poznatky týkajúce sa odbornej terminológie v inom, ako materinskom jazyku.

Vzdelávací materiál má jednotný textový a grafický rámec, čo ho predurčuje stať sa pútavým a zaujímavým pre každého používateľa. Obsahuje množstvo príkladov z praxe a teoretické poznatky sú priamo a následne dopĺňané konkrétnymi príkladmi a reálnou a zároveň výpovednou a hodnotnou fotodokumentáciou autorov jednotlivých kapitol.

Súčasťou tohto vzdelávacieho materiálu je aj metodická príručka, za ktorej spracovanie boli zodpovední odborní pracovníci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Bratislava.[3]

V prípade záujmu o e-book je možné kontaktovať členku Sektorovej rady Janku Fedorovú (fedorova.janka@gmail.com), ktorá záujemcom poskytne jedinečný prístupový kód.

Aktivity Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


[3] Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK: Informačná brožúra k projektu.

[2] https://siov.sk/medzinarodna-spolupraca/medzinarodne-projekty/projekt-agromechatronik/

[1] https://agromechatronik.sk/zakladne-informacie/

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.