Najlepší slovenskí elektrotechnici študovali na týchto školách

01.08.2022

Hodnotenie kvality vzdelávacích inštitúcií predstavuje náročnú úlohu pre kohokoľvek, kto sa o to pokúsi. Ako by niekto mohol vyhodnotiť komplexnú vzdelávaciu činnosť stredných a vysokých škôl, porovnávať ich výsledky, a zostaviť rebríček najefektívnejších? Podľa akých kritérií by sme mali nastaviť hodnotenie, a akú relevanciu by mali mať porovnávané dáta?

Napriek náročnosti tejto úlohy sú jej výsledky principiálne pre zabezpečovanie potrebnej kvality vzdelávacieho systému, ktorý následne vie poskytovať adekvátne ľudské zdroje pre trh práce. Kvalifikovaní pracovníci predstavujú pre zamestnávateľov to najdôležitejšie na udržanie ich konkurencieschopnosti. Z tohto dôvodu sa Realizačný tím SRI v spolupráci s 24 sektorovými radami rozhodol vytvoriť hodnotiaci nástroj na porovnanie týchto inštitúcií podľa ich hlavného výstupu – kvality absolventov a ich uplatniteľnosti v odbore štúdia.

Ako nastaviť metodiku?

Nastaviť vhodnú metodiku porovnávania je náročné najmä kvôli špecifickým potrebám jednotlivých sektorov. Pre elektrotechnický sektor (a vo všeobecnosti pre technické sektory) je dôležitá najmä kvalita odborného vzdelávania, zatiaľ čo pre iné sektory môže byť dôležitá kvalita všeobecného vzdelávania. Riešením je vygenerovať súbor stredných a vysokých škôl podľa požiadaviek členov každej sektorovej rady podľa toho, či členovia považujú vzdelávaciu inštitúciu za relevantnú pre daný sektor, a chcú, aby bola hodnotená. Realizačný tím SRI následne spustil prieskum relevantných kritérií, podľa ktorých by hodnotenie malo byť nastavené. Pre členov Sektorovej rady pre elektrotechniku bolo jednoznačne najdôležitejšie kritérium, či sa absolvent zamestnal v odbore, ktorý vyštudoval, resp. v sektore elektrotechnika vo všeobecnosti. Pre elektrotechnické povolania je špecifický fakt, že absolvent na výkon práce potrebuje mať odbornú spôsobilosť zo zákona, v súlade s ustanoveniami § 21 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z..

Medzi ďalšie dôležité kritériá patrili:

 • mzda absolventa,
 • miera nezamestnanosti,
 • študijné výsledky,
 • miera študentov pokračujúcich v štúdiu na vysokej škole (toto kritérium bolo pre Sektorovú radu pre elektrotechniku najmenej relevantné).

Kreovanie nástroja

Ďalším krokom bolo spustenie internetového dotazníka, vyplnením ktorého členovia sektorových rád porovnali dôležitosť jednotlivých hodnotených kritérií, a priradili k nim váhy. Odlišnosť sektorov sa však prejavuje aj v tomto kroku, nakoľko jednotlivé sektory vnímajú dôležitosť kritérií rôzne. Riešením, ako sa ukázalo, je možnosť zvoliť váhy hodnotených kritérií individuálne podľa požiadaviek užívateľa nástroja. Táto funkcionalita umožňuje využitie nástroja pre široké spektrum užívateľov, či už ide o samotné vysoké a stredné školy, personálnych manažérov zo všetkých sektorov, zástupcov vyšších územných celkov, a najmä pre rodičov žiakov, aj samotných žiakov.

Výsledkom aktivít Realizačného tímu SRI a odborníkov zo sektorových rád je interaktívny nástroj, ktorý umožňuje porovnať stredné a vysoké školy podľa zvolených požiadaviek. Medzi uvedené požiadavky patrí napríklad počítanie výsledkov podľa:

 • zvoleného stupňa vzdelania (porovnať učebné, resp. študijné odbory, či pri vysokých školách zvlášť prvý, druhý či tretí stupeň vysokoškolského vzdelania) alebo počítanie výsledkov za školu celkovo,
 • kraja sídla školy (táto možnosť redukuje vplyv regiónu na mzdy),
 • typu školy pri stredných školách (napr. gymnáziá, konzervatóriá, odborné či športové školy),
 • zvolených váh podkritérií (mzda, nezamestnanosť, uplatnenie v sektore, študijné výsledky, atď.).

Najlepšie elektrotechnické školy

Uplatnenie nástroja v praxi vidia členovia Sektorovej rady pre elektrotechniku ako relevantný faktor pre zefektívnenie siete škôl v Slovenskej republike pre budúce obdobie. Najlepšie stredné školy (pri vybratí kritérií mzdy, nezamestnanosť a práca v odbore (váhy 33%, 33%, 33%)) sú podľa tohto nástroja:

 • SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica,
 • SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice – Sever,
 • SOŠ technická – Muszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta,
 • Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, Trnava,
 • Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola, Fučíkova 426, Sládkovičovo.

Najlepšie vysoké školy (taktiež podľa kritérií mzdy, nezamestnanosť a práca v odbore (váhy 33%, 33%, 33%) sú podľa nástroja:

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta informatiky a informačných technológií,
 • Paneurópska vysoká škola – Fakulta informatiky,
 • Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,
 • Žilinská univerzita v Žiline – Fakulta riadenia a informatiky
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta elektrotechniky a informatiky.

Sektorová rada pre elektrotechniku zároveň vníma potrebu aktualizácie nástroja aj do budúcnosti. Realizačný tím SRI by mal vykonávať aktualizáciu údajov v súvislosti s každoročnými dátami o uplatnení absolventov na trhu práce. Rovnako by mal vyhodnocovať aj prístup k samotnej funkčnosti nástroja. V budúcnosti by nástroj mohol obsahovať viacero ďalších relevantných kritérií na porovnanie, a taktiež aj možnosť porovnať výsledky za všetky sektory naraz.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.