Dôležitosť vzdelávania pre zamestnávateľov v sektore hutníctva, zlievarenstva a kováčstva

18.08.2022

Sektor hutníctva, zlievarenstva a kováčstva patrí k základným odvetviam ťažkého priemyslu a je vo veľmi úzkom kontakte so strednými a vysokými školami. Tento úzky kontakt vyplýva z výrobného procesu, ktorý je kontinuálny, náročný a nie je možné ho nahradiť praktickým vyučovaním v školách. Vzdelávanie a odborná príprava v tejto oblasti vychádza z hutníckych tradícií, ktoré významne prispievajú k formovaniu pracovnej sily s vysokou odbornosťou a manuálnou zručnosťou. Praktické vyučovanie a realizácia maturitných skúšok stredoškolákov prebieha vždy u zamestnávateľa. Študenti vysokých škôl môžu získavať praktické skúsenosti účasťou na odborných stážach, pri spracovaní bakalárskych, diplomových a dizertačných prác priamo na prevádzkach zamestnávateľov.

STREDOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE

V rámci odborných činností Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvoprojekte Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR sa Sektorová rada zaoberala hodnotením škôl (rankingom poskytovateľov vzdelávania) v SR v danej oblasti. Medzi najdôležitejšie kritéria pri posudzovaní patrili uplatniteľnosť absolventov v odbore, mzdové ohodnotenie, pokračovanie v ďalšom štúdiu na vysokej škole a iné.

Medzi významné stredné školy, ktoré poskytujú vzdelanie v nosných technických odboroch patrí Stredná odborná škola  priemyselných technológií v Košiciach – Šaci s prepojením na U. S. Steel Košice, s.r.o. a Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová s prepojením na Železiarne Podbrezová, a. s. V stredoškolskom vzdelávaní  sa v hutníckom odvetví pripravujú žiaci v nosných odboroch hutník operátor a hutník. Odvetvie zlievarenstva v podobe samostatného vzdelávacieho odboru, nemá na stredných školách v súčasnom období zastúpenie. Túto časť v sebe čiastočne zahŕňa odbor hutník operátor.

Významné školy poskytujúce vzdelanie v príbuzných technických odboroch sú aj Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom, ktorá pripravuje absolventov pre Slovalco, a.s., Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín – Kňažia pre OFZ, a.s.Stredná odborná škola železničná pre U. S. Steel Košice, s.r.o.

DUÁLNE VZDELÁVNIE JE VÝNAMNÝM FAKTROROM PRE ZAMESTNÁVATEĽOV

Významným faktorom, ktorý ovplyvňuje kvalitu absolventov týchto škôl je príprava žiakov v Systéme duálneho vzdelávania v spolupráci s vyššie uvedenými výrobnými spoločnosťami. Prostredníctvom tejto formy prípravy je možné adekvátne reagovať na dynamicky sa meniace podmienky na trhu práce v súvislosti s technologickými zmenami a nasadzovaním nových výrobných postupov. Praktické skúsenosti získané v reálnych výrobných podmienkach už počas štúdia, majú výrazný vplyv na uplatnenie absolventov. Pre zamestnávateľov je však hlavným prínosom, že im umožňujú okamžité nasadenie nových zamestnancov, bez potreby zdĺhavého úvodného zaškoľovania.

Všetky vyššie uvedené školy, okrem SOŠ polytechnickej Dolný Kubín – Kňažia, majú štatút centier odborného vzdelávania a prípravy, čo garantuje vysokú kvalitu teoretickej a praktickej prípravy v jednotlivých študijných odboroch. Absolventi končia štúdium kvalitne pripravení pre uplatnenie v praxi alebo mnohí pokračujú v štúdiu na vysokej škole.

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE

Čo sa týka vysokoškolského vzdelávania, špecializovanú prípravu v hutníckej oblasti poskytuje Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „FMMR“). FMMR je modernou fakultou s dlhodobými tradíciami. Je zameraná na vzdelávanie, výskum a vývoj v oblasti materiálov a inžinierstva kvality, metalurgie a recyklácie. Pre sektor hutníctva, zlievarenstva a kováčstva má fakulta veľmi veľký význam. Ďalšími fakultami, ktoré poskytujú vzdelávanie v príbuzných odboroch sú Fakulta informatiky a elektrotechnikyStrojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, ktoré zamestnávatelia naplno využívajú. Spolupráca medzi fakultami a zamestnávateľmi je intenzívna, čoho výsledkom je, že študenti nachádzajú uplatnenie v odbore s veľmi dobrým ohodnotením.

Všetky vybrané školy sú pre sektor veľmi dôležité. Všeobecne platí, že pri technických odboroch je nižší záujem zo strany žiakov a študentov. Avšak tí čo sa pre technické odbory rozhodnú a úspešne ich ukončia, nachádzajú uplatnenie s vysokým finančným ohodnotením. Spolupráca škôl a zamestnávateľov sektora je dlhodobá a intenzívna. V súčasnej dobe venujeme pozornosť obohateniu študijných programov o nové výrobné technológie, inovácie a v neposlednom rade o využitie moderných informačných technológií, ktoré sú pre budúcnosť sektora nevyhnutné. Našim cieľom je neustále vyrábať hutnícke a zlievarenske výrobky s minimálnym dopadom na životné prostredie tak, aby mali budúce generácie k dispozícii dostatok zdrojov. Zároveň je potrebné uspokojovať základné potreby spotrebiteľov v oblasti tovarov a služieb, zostať konkurencieschopný a v neposlednom rade trvale zlepšovať kvalitu života.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.