Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V duálnom systéme vzdelávania vidí cestu aj Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

14.07.2022

Kvalitne pripravení  absolventi a ich aktívne zapojenie sa na trhu práce je jedným zo základných atribútov pre dobre fungujúcu ekonomiku krajiny. Kreovanie kritérií hodnotenia poskytovateľov vzdelávania na Slovensku sa tak stalo jednou z dôležitých aktivít, ktorým sa Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v projektovom období venovala.

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa v rámci svojej činnosti venovala hodnoteniu kvality vzdelávacích inštitúcií vrátane identifikácie kľúčových stredných a vysokých škôl pre jednotlivé sektory z pohľadu perspektívnych zamestnancov pre trh práce a vyhodnotenia vzdelávacích inštitúcií z pohľadu uplatniteľnosti absolventov.

Na základe spätnej väzby od členov Sektorovej rady boli aktualizované vstupné dáta z pohľadu učebných a študijných odborov vstupujúcich do rankingu poskytovateľov vzdelávania. V rankingu stredných škôl boli ponechané iba učebné a študijné odbory 42, 43 a 45, v rámci vysokých škôl študijné programy  41, 43 a 62.

Kritéria hodnotenia poskytovateľov vzdelávania

V rámci vyhodnocovania poskytovateľov vzdelávania členovia Sektorovej rady určovali váhové schémy vybraným kritériám – mzdy, nezamestnanosť, práca v odbore, pokračovanie na VŠ, výučba a výsledky, záujem o výučbu a štúdium.

Ako dôležité kritérium pre hodnotenie poskytovateľov vzdelávania (ŠŠ aj VŠ) sa ukázala miera nezamestnanosti. V súvislosti s trendami na poli odborného vzdelávania výsledky rankingu potvrdili aj dôležitosť duálneho systému vzdelávania, ktorý sa vyznačuje úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa. V rámci členskej základne Sektorovej rady pôsobí niekoľko zástupcov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorá okrem iného overuje aj  spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v poľnohospodárskych, potravinárskych, lesníckych a veterinárnych odboroch v rámci systému duálneho vzdelávania.[1]

Ako najmenej dôležitý ukazovateľ pri hodnotení stredných škôl sa ukázali výsledky štúdia, pri hodnotení vysokých škôl počet študentov na pedagóga. Nakoľko tiež na Slovensku dlhodobo pretrvávajú problémy vo väzbe vzdelávacieho systému na potreby trhu práce a dochádza k tzv. špecializačnej dekvalifikácii, ktorá je typická tým, že značná časť absolventov nepracuje v odbore, ktorý vyštudovala, členovia Sektorovej rady poukázali na fakt, že zvolené kritérium „Práca v odbore“ je do istej miery nejednoznačné. Škola, ktorá umožňuje absolventovi sa zamestnať i mimo svoj študijný odbor je nižšie ohodnotená ako tá, ktorá to neumožňuje. To znižuje hodnotenie tých  poskytovateľov vzdelávania, ktorí sú v uplatniteľnosti svojich absolventov „sektorovo prierezoví“.

Odvetvové členenie

V rámci rankingu poskytovateľov vzdelávania tiež dostali členovia Sektorovej rady možnosť rozdeliť sektorové školy podľa jednotlivých odvetví. Po ďalšej diskusii a identifikácii škôl s možnosťou zaradenia do pododvetvia veterinárstvo alebo rybolov však bolo rozhodnuté, že vzhľadom na fakt, že sektorové školy ponúkajú široké portfólio študijných a učebných odborov, ktoré pripravujú žiakov na povolania v rôznych pododvetviach je takéto delenie neefektívne.

Diskusia o problematike je dôležitá

Vzhľadom na fakt, že výsledky rankingu mali byť primárne určené  pre širokú verejnosť (rodičia žiakov pri výbere škôl pre svoje deti), pre zamestnávateľov (relevancia škôl z pohľadu náboru absolventov – budúcich zamestnancov) a členov sektorových rád (relevancia škôl pre prípadné partnerstvá), členovia Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov upozornili, že napriek tomu, že ranking nie je zameraný na vzdelávací proces ako taký, nehodnotí vzdelávaciu inštitúciu komplexne ale zameriava sa primárne na kritérium uplatniteľnosti, výsledky takýchto rankingov sú mimoriadne citlivé a mali by byť zverejnené až po podrobnejšej diskusii, ktorá môže byť predmetom ďalšej činnosti Sektorovej rady.

Kam ďalej?

Vzhľadom na vyššie spomenuté, členovia Sektorovej rady predložili návrhy, ktoré by v nasledujúcom období do rankingu poskytovateľov vzdelávania odporučili doplniť. Jednalo by sa napríklad o doplnenie tém ako:

  • Možnosti absolvovania zahraničnej mobility s odborným zameraním a získanie certifikátu Europass Mobility. Je to pridaná hodnota v odbornej zložke a doklad je uznávaný  v celej EÚ
  • Lektorská (pedagogická) kvalita pedagogických zamestnancov
  • Materiálno-technické vybavenie vzdelávacej inštitúcie
  • Flexibilita vzdelávacej ponuky
  • Kvalita a úroveň poskytovaných služieb a aktivít

Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


[1] HANČINSKÝ, Dávid. SPPK overuje spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora [online]. 22.06.2022 [cit. 2022-07-13]. Dostupné z: https://www.sppk.sk/clanok/4470

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.