Hodnotenie škôl ako nástroj na zlepšenie ich činnosti

27.07.2022

Jedným z dôležitých nástrojov, ktorý môže pomôcť celulózo-papierenskému a polygrafickému priemyslu s hľadaním dostatočne kvalifikovaných zamestnancov, je ranking stredných a vysokých škôl. Odborníci zo sektora zostavili zoznam škôl a odborov, najdôležitejších pre sektor, a vďaka štatistickým údajom spol. TREXIMA Bratislava vytvorili hodnotiaci nástroj silných a slabých stránok vzdelávacích inštitúcií v tomto odvetví národného hospodárstva.

Metodika ukazovateľov

Aj keď je tento nástroj určený pre všetky sektory, ranking sa nedá zovšeobecniť a spriemerovať, pretože každý sektor má prioritu v niečom inom. Pre niekoho je dôležitá mzda, pre iného percento zamestnateľnosti absolventov v odbore na trhu práce.

Ukazovatele stredných a vysokých škôl:

Mzdystredné školyvysoké školy
Nezamestnanosťstredné školyvysoké školy
Práca v odborestredné školyvysoké školy
Pokračovanie na VŠstredné školy
Výučba a výsledkystredné školy
Záujem o štúdium a výučbavysoké školy

Asi každého absolventa či uchádzača o zamestnanie zaujíma výška mzdy. Avšak pre väčšinu sektorov nebolo toto kritérium najdôležitejšie v rámci hodnotenia jednotlivých škôl, no pozreli sme sa, koľko priemerne zarábajú absolventi z jednotlivých škôl. Čo bolo pre odborníkov zaujímavejšie, bola miera nezamestnanosti absolventov a práca v odbore. Dokážu sa po ukončení školy absolventi rýchlo uchytiť v odbore, ktorý vyštudovali? Hľadajú vôbec prácu v odbore alebo si zvolia úplne iný sektor? Odpovede na tieto otázky sme sa tiež pokúsili nájsť vďaka štatistike.

V prípade stredných odborných škôl môže byť zaujímavé vedieť, koľko absolventov pokračuje v štúdiu na vysokej škole alebo sú dostatočne vyučení v študijnom odbore, aby si mohli nájsť zamestnanie na trhu práce bez ohľadu na vysokoškolský titul.

V neposlednom rade nás zaujímala výučba a výsledky, či je štúdium dostatočne kvalitné, aby zo školy vychádzali odborne spôsobilí absolventi. Vo vzťahu k záujmu o vysokoškolské štúdium a výučbu bol najdôležitejší počet prihlášok na jednotlivé odbory, ale napríklad i počet študentov na jedného pedagóga. Aj z vlastných skúseností vieme, že čím viac žiakov v triede, tým menej priestoru môže učiteľ individuálne venovať jednotlivým žiakom.

Celulózo-papierenský priemysel

Pre sektor celulózo-papierenského priemyslu boli najdôležitejšie kritériá v stredných školách: výučba a výsledky, práca v odbore, ale aj celková nezamestnanosť. V celkovom hodnotení podľa zadaných kritérií sa na najvyššej priečke zo siedmych škôl umiestnila Stredná odborná škola polytechnická v Ružomberku s odborom chemik operátor. Odbory, ktoré sa nachádzajú v sektorovom výbere, sú nasledovné:

 • chemik operátor
 • mechanik – mechatronik
 • mechanik elektrotechnik
 • mechanik počítačových sietí
 • mechanik strojov a zariadení
 • programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
 • obalová technika

SOŠ polytechnická v Ružomberku pripravuje svojich žiakov v odbore chemik operátor prostredníctvom duálneho vzdelávania s partnerskou spoločnosťou Mondi SCP a. s., kde žiaci získajú praktické zručnosti a môžu sa tak lepšie zamestnať v odbore bez potreby pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

V rámci vysokých škôl iba jedna škola pripravuje odborných pracovníkov v tomto odvetví, a to Slovenská technická univerzita,  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie. Najvyššie hodnotenie dostal študijný programchémia – technická chémia, kde sa študenti učia o chemickej výrobe a zložení rôznych materiálov, využívajúcich sa aj v celulózo-papierenskej výrobe.

Polygrafia

V polygrafickom priemysle mali nastavené kritériá rovnaké ako v celulózo-papierenskom odvetví, avšak škôl tu pôsobí podstatne viac – až 34. Nie sú to školy výlučne špecializované na polygrafiu, pretože tento odbor a jemu príbuzné sa vyučujú na rôznych inštitúciách. Odbory, ktoré patria do hodnotenia, sú tieto:

 • grafik digitálnych médií
 • grafik tlačových médií
 • operátor tlače
 • polygraf
 • polygraf – knihár
 • polygrafia  grafika tlačovín
 • polygrafia –  polygrafická technológia
 • polygrafická výroba –  knihárne a kartonáž

Najvyššie celkové hodnotenie podľa kritérií odborníkov v Sektorovej rade dosiahla Stredná odborná škola informačných technológií v Košiciach, s odborom grafik digitálnych médií. Košická škola je v dnešnej dobe atraktívna pre mladých ľudí, ktorí majú záujem o digitálne technológie. Za svojich viac ako 60 rokov existencie sa dokázala prispôsobiť súčasným požiadavkám a preto sa v nej vyučujú moderné odbory, ako sú špecialista informačnej technológie, programovanie digitálnych médií alebo inteligentné technológie. Absolvent študijného odboru grafik digitálnych médií sa môže po ukončení štúdia zamestnať v grafických štúdiách, reklamných agentúrach, ale aj vo vydavateľstvách a podobne.

Nástroj na zlepšenie škôl Členovia Sektorovej rady majú kompletné výsledky k dispozícii a s pomocou tajomníčky môžu nastavovať kritériá rankingu ako uznajú za potrebné. Vďaka komplexným štatistickým údajom môžu tieto informácie využiť na porovnanie jednotlivých škôl a odborov, riaditelia škôl ako nástroj na  zlepšenie svojej efektivity do budúcna. Ich absolventi budú mať totiž oveľa väčšiu pravdepodobnosť zamestnať sa v odbore, ktorý toľko rokov študovali,  a lepšiu perspektívu uplatniť sa na trhu práce.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.