Mikroelektronika – trendy a rozvoj ľudských zdrojov

08.06.2022

Prezentovanie svetových trendov zo sveta mikroelektroniky spestrilo program jubilejného desiateho rokovania Sektorovej rady pre elektrotechniku (ďalej len „Sektorová rada“). Rokovanie sa uskutočnilo dňa 8. júna 2022 v priestoroch Asociácie priemyselných zväzov a dopravy. Pre Sektorovú radu to znamenalo prvé osobné rokovanie po približne dva a pol roku dlhom období. Rokovania sa zúčastnil aj nový člen Sektorovej rady, Ing. Lukáš Hatala, zastupujúci občianske združenie Neuromorphics Europe. Na rokovaní prezentoval príčiny vzniku svetovej čipovej krízy, jej vplyvoch na svetovú ekonomiku a najnovšie výrobné procesy. V neposlednom rade predostrel aj možnú budúcnosť mikroelektroniky na Slovensku.

Harmonogram kompletný aj v oblasti mikroelektroniky

Sektorová rada k termínu desiateho rokovania úspešne ukončovala naplnenie harmonogramu tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“). V rámci mesiaca máj 2022, ktorý bol v harmonograme ako posledný, pribudla nakoniec tvorba troch NŠZ Technik mikrosystémov, Inžinier mikrosystémov a Výskumný pracovník mikrosystémov. Sektorová rada vníma rozvoj ľudských zdrojov v oblasti mikroelektroniky ako dôležitý krok pre rozvoj a konkurencieschopnosť slovenského elektrotechnického priemyslu. Celkový počet garantovaných NŠZ k termínu desiateho rokovania je 38, čo je o štyri NŠZ viac oproti verzii harmonogramu z počiatku projektu SRI. Sektorová rada sa bude počas nasledujúceho obdobia zaoberať priraďovaním inovácií v garantovaných NŠZ, ktorých termín spracovania bol pred termínom zavedenia inovácií v Informačnom systéme NSP/SRI.

Najlepšie školy v sektore

Súčasťou desiateho rokovania bola aj diskusia o rankingu poskytovateľov vzdelávania v odvetví. Aktivita, ktorú členovia Sektorovej rady označili ako jednu z najzaujímavejších v rámci projektu SRI. Počas predchádzajúceho obdobia prebiehala revízia metodiky aktivity, ktorú vykonal Realizačný tím SRI na základe pripomienok sektorových expertov. Výsledkom je interaktívny nástroj, ktorý umožňuje užívateľovi zoradiť stredné a vysoké školy podľa požiadaviek. Medzi uvedené požiadavky patrí napríklad počítanie výsledkov:

  • za celú školu, resp. počítanie výsledkov iba podľa jednotlivých učebných / študijných odborov, resp. študijných programov;
  • na základe kraja sídla školy;
  • podľa druhu odboru (nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplne stredné odborné vzdelanie, atď.), resp. podľa druhu študijného programu (prvý, druhý a tretí stupeň vysokoškolského vzdelania);
  • podľa zvolených váh podkritérií (mzda, nezamestnanosť, uplatnenie v sektore, študijné výsledky, preferencia zamestnávateľa, atď.).

Členovia Sektorovej rady vyzdvihli spracovanie nástroja a taktiež jeho využitie, ktoré môžu uplatniť najmä stredné a vysoké školy pri svojom promovaní, alebo taktiež aj personálni manažéri pri nábore pracovných síl.

Nabudúce – snáď nie naposledy

Jedenáste rokovanie Sektorovej rady sa uskutoční dňa 3. novembra 2022 prezenčnou formou v okolí Trenčína. Pôjde pravdepodobne o posledné rokovanie Sektorovej rady v rámci projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Podľa členov Sektorovej rady je však aktívna existencia všetkých sektorových rád veľmi prospešná pre efektívnosť trhu práce. Realizačný tím projektu, Aliancia sektorových rád a taktiež aj sociálni partneri momentálne vyvíjajú úsilie na jeho prolongáciu, či prípadné spustenie ďalších projektov nadväzujúcich na úspech Národnej sústavy povolaní a Sektorovo riadených inovácií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.