Lesníci a drevári opäť spoločne naživo

12.06.2022

Po dlhom čase sa Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel znovu osobne stretla na svojom desiatom rokovaní. Keďže v poslednom období pribudli do Sektorovej rady traja noví členovia, socializácia v príjemnom prostredí Kremnice bola veľmi efektívna. Rokovanie prebehlo vo väčšinovom počte, s aktívnym zapájaním sa členov do diskusie.

Drevospracujúci priemysel

Člen Sektorovej rady, Peter Zemaník,  prezident Zväzu spracovateľov dreva SR, oboznámil prítomných o priebehu stretnutia „za okrúhlym stolom“ na Ministerstve hospodárstva SR. Stretnutie bolo vedené na tému „odtabuizovanie dreva“. Zúčastnili sa  premiér a viacerí ministri:  minister hospodárstva, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, minister životného prostredia a dve poslankyne NR SR zo strany SaS. Ako hovoril p. Zemaník, bezzásahových pásiem na Slovensku pribúda a disponibilného dreva ubúda. Bezzásahové územie je územie, v ktorom neprebiehajú žiadne zásahy človekom. Ide najmä o územia v najvyššom stupni ochrany. Kvôli tejto situácii je pravdepodobné, že v ďalšom období budú spracovatelia dreva pociťovať výpadky vo výrobe, ale i bežní obyvatelia budú mať možno problém so zásobovaním vykurovacieho dreva na zimu. Cena palivového dreva totiž stúpla až na hranicu ceny guľatiny. Našťastie vznikla koncom mája pracovná skupina pri Rade vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu, v gescii Ministerstva hospodárstva SR, kde plánujú vyriešiť tento problém a zefektívniť produktivitu v drevospracujúcom a lesníckom sektore. Na jej výsledky budeme netrpezlivo čakať.

Lesné hospodárstvo

Za sekciu lesného hospodárstva uviedol novinky Igor Viszlai zo Slovenskej lesníckej komory. Nebol príliš optimistický pokiaľ ide o aktuálne fungovanie sektora lesného hospodárstva, a to vo vzťahu k práve schváleným politickým rozhodnutiam. Detailne priblížil spoluprácu, ktorá sa nadviazala s rôznymi inštitúciami: napr. Národné lesnícke centrum (NLC), Lesy SR, OZ PRO SILVA Slovakia, a podobne. S NLC začali prvotné konzultácie ohľadom vzdelávania lesnej pedagogiky v základných školách, s Lesmi SR bola riešená téma lesníckej prevádzky a jej zapojenia do duálneho vzdelávania stredných škôl.  OZ PRO SILVA  začali spoluprácu ohľadom prírode blízkeho obhospodarovania lesov.

Vďaka týmto spoluprácam budeme môcť napĺňať sektorové opatrenia a aktivity, dôležité pre ďalší vývoj sektora do roku 2030. V lesnom hospodárstve sa tiež začali uplatňovať inovácie, ktoré dopomôžu k adaptácii sektora na moderné požiadavky trhu. Lesníci začínajú využívať okrem iného aj GPS a drony, čo im pomôže uľahčiť prácu. Obe im umožnia zvýšiť kvalitu mapovania a diaľkového prieskumu Zeme, ale aj lepšie sledovanie zdravotného stavu lesa.

Záver

Na prvý pohľad sa môže zdať, že lesníci a drevári ani tento štvrťrok neprekypujú optimizmom. Prekvapivé to nebude, keďže vzhľadom na súčasnú situáciu je vyhliadka na ďalšiu zimu doslova mrazivá. Avšak aby sme neboli iba kritickí, dejú sa aj pozitívne kroky. Drevárske stretnutie s ministrami a vytvorenie pracovnej skupiny s ministerstvom hospodárstva určite pozitívnym krokom je, najmä pre bežných ľudí, používajúcich doma palivové drevo. Aj realizácia inovácií v lesnom hospodárstve je výborným prvým aktom k modernizácii sektora. Týmto tempom bude možno o pár rokov bežné vidieť v lese drony, ako kontrolujú stav lesa.

Aktivity Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.