Komorné rokovanie Sektorovej rady pre papier a polygrafiu

26.06.2022

Členovia Sektorovej rady pre celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel sa opäť stretli osobne na 10. rokovaní v Ružomberku.

Tlačové besedy v regiónoch

Jednou z tém rokovania bola prezentácia Sektorovej rady prostredníctvom tlačových besied alebo workshopov. Na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR padla myšlienka zorganizovať takúto aktivitu v regiónoch, ktoré sa môžu cítiť odsunuté v médiách na vedľajšiu koľaj. Najviac mediálneho výtlaku majú udalosti, odohrávajúce sa v Bratislave ako hlavnom meste krajiny, i keď sa v regiónoch môžu diať v sektore oveľa pútavejšie aktivity.

Zástupkyňu nadnárodnej papierenskej spoločnosti Mondi SCP, a. s. zaujala táto možnosť prezentácie. Mondi má totiž viacero partnerstiev so strednými a vysokými školami. Informácie o ich spoločných aktivitách by mohli byť zaujímavé, tak  pre uchádzačov o zamestnanie v regióne severného Slovenska, ako aj pre žiakov a študentov, zaujímajúcich sa o štúdium v odboroch, pripravujúcich absolventov pre tento sektor. Mondi by mohli na tlačovej besede spropagovať túto výnimočnú spoluprácu pre študentov a obyvateľov regiónu.

Nezhody v kvalifikáciách

V rámci diskusie expert pracovnej skupiny Sektorovej rady informoval členov o nesúlade medzi klasifikáciami NŠZNSK. Zistil, že v hodnotiacich manuáloch je konflikt medzi špecialistom technológom a „obyčajným“ technológom v rámci oboch klasifikácií. Preto bolo navrhnutá úloha tajomníčke aj členom Sektorovej rady – kontrola rozporu medzi týmito dvomi klasifikáciami a ich následné zjednotenie.

Záverom

Posledné rokovanie Sektorovej rady v rámci projektu by sa malo predbežne konať začiatkom októbra v okolí Ružomberka, tak sa budeme tešiť na plnú účasť všetkých členov a podnetnú diskusiu o ďalšom pokračovaní.

Aktivity Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.