Absolventi stredných škôl  potrebujú vodičák, zamestnanci digitálne zručnosti – Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov na 10. rokovaní prediskutovala aktuálne témy v sektore

24.05.2022

Dňa 18. 5. 2022 sa uskutočnilo 10. rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Rokovanie po viac ako dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou COVID-19 prebehlo prezenčnou formou v priestoroch Agroinštitútu Nitra.

V úvode rokovania vystúpil predseda sektorovej rady Jozef Artim, ktorý zhrnul aktivity, ktorým sa sektorová rada aktuálne venuje. Manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov a tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová-Dítětová vysvetlila aktuálnu situáciu v oblasti udržateľnosti systému sektorových rád a postavenia Aliancie sektorových rád v zákone o službách zamestnanosti.

Počas rokovania prediskutovali členovia dôležité aktivity realizované v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR, ako sú implementácia sektorových opatrení identifikovaných v Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov, hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorovej rady, Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027 či národné štandardy zamestnaní.  

Budúci poľnohospodári bez vodičáku na traktor?

V rámci diskusie k Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov v oblasti odborného vzdelávania v sektore, konkrétne k implementácii opatrení zo sektorovej stratégie a ich predstavení na ŠIOVe vystúpila členka sektorovej rady a upriamila pozornosť na fakt, že v minulom období boli do predloženého znenia ŠVP vykonané veľké zásahy, priamo ovplyvňujúce možnosť výkonu praxe v dotknutých poľnohospodárskych odboroch. Konkrétne sa jednalo o vyškrtnutie nutnosti vodičského oprávnenia skupiny T. Bez tohto oprávnenia ale nemôže dotknutý študent vykonávať odbornú prax. Napriek tomu, že školy žiakom  ponúkajú možnosť získania tohto vodičského oprávnenia za zvýhodnenú cenu, v praxi je stále množstvo žiakov  zo sociálne slabších rodín, ktorí si nemôžu kurz dovoliť. Na podnet predsedu sektorovej rady sa členovia zhodli, že vo svojom mene pripravia oficiálny list a upozornia na nutnosť ponechania vodičského oprávnenia skupiny T priamo v ŠVP.   

Digitálne zručnosti pracovníkov v poľnohospodárstve

V rámci problematiky NŠZ sektorová rada prediskutovala návrh na zaradenie nového NŠZ do zoznamu garantovaných NŠZ „Digitálny farmár“. Jednalo sa o návrh prof. Ing. Zuzany Palkovej, PhD. Tajomníčka členom zrekapitulovala problematiku, navrhla dve možné riešenia. Členovia sa v rámci diskusie zhodli, že digitálne zručnosti sú nutnosťou u všetkých poľnohospodárskych pracovníkov (na všetkých stupňoch riadenia). Štandard „Digitálny farmár“ však v navrhovanom znení reflektuje iba problematiku týchto zručností. Nezohľadňuje horizontálne a vertikálne členenie povolaní v poľnohospodárstve. Tiež nie je pravdepodobné, že takéto pracovné pozície na slovenskom trhu práce budú v najbližších rokoch obsadzované. Členovia sektorovej rady sa ale zhodli, že pri plánovanej revízii inovácií v NŠZ budú klásť zvýšenú pozornosť problematike digitálnych zručností. Tie tak budú reflektovať aj požiadavky predloženého návrhu „Digitálny farmár“.

Záver

V závere rokovania odznela informácia o portáli istp.sk, ktorý ako prvý na Slovensku zareagoval na situáciu na Ukrajine a prepojil zamestnávateľov s ukrajinskými záujemcami o prácu. Členovia sektorovej rady si tiež definovali úlohy na nasledujúce obdobie.

Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.