Strasti a radosti lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu

18.02.2022

Deviate rokovanie Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sa uskutočnilo dňa 17. februára 2022, žiaľbohu opäť v online forme. I keď sme sa nestretli osobne, rokovanie sa nieslo v znamení plodnej diskusie. 

Okrem dôležitých tém programu ako Národné štandardy zamestnania a Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov, tajomníčky priniesli zaujímavé príspevky o budúcom vývoji zamestnanosti a konkurencieschopnosti Slovenska na trhu práce, aj o envirovzdelávaní. 

Trochu negatívne o reforme národných parkov 

Členovia Sektorovej rady debatovali najmä o aktuálnej reforme národných parkov. Nový zákon je podľa viacerých členov nejednoznačný v pojmoch a zonácii a neberie do úvahy doterajšie fungovanie štátnej správy lesných pozemkov. V nie príliš optimistickom výhľade spomenuli celonárodnú envirostratégiu do roku 2030, podľa ktorej by sa malo presunúť 75% pozemkov v národných parkoch do bezzásahovej zóny. Experti vyjadrili znepokojenie z budúcnosti sektora. Práve v týchto zónach sa nachádza väčšina ihličnatých stromov dôležitých pre priemysel, a teda štát bude musieť dovážať drevo pre vlastnú spotrebu zo zahraničia. Predseda Sektorovej rady zhrnul situáciu ako sklamanie a obavu z negatívnych ekonomických dopadov. 

A viac pozitívne o vzdelávaní 

V optimistickejšom duchu sa niesli príspevky o reforme vzdelávania. Členovia pozitívne zhodnotili spoluprácu medzi Slovenskou lesníckou komorou a strednými odbornými školami. Komora organizuje konzultácie pre učiteľov o lesnej pedagogike a zelenej ekonomike, o ktoré je veľký záujem. Všetci prítomní sa zhodli, že investície do mládeže a celoživotného vzdelávania majú zmysel a výsledky z týchto činností už začínajú byť viditeľné. 

Niektorí členovia boli nadšení z využívania NŠZ pri akreditácii odborov vysokých škôl. Štandardy, na ktorých Sektorová rada neustále pracuje, sa začínajú riadne zúročovať v aktivitách Slovenskej akreditačnej agentúry. Univerzity z viacerých sektorov sa obracajú i na Alianciou sektorových rád, so žiadosťou posúdenia svojho študijného obsahu a efektivity uplatnenia absolventov na trhu práce.  

Na záver 

Novou témou na nasledujúce obdobie bude určenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov a študentov v tomto sektore. Dôležité budú aj návrhy a tvorby sektorových partnerstiev na zabezpečenie realizácie aktivít SSRĽZ.  

V závere rokovania sa členovia dohodli na ďalšom stretnutí osobne dňa 10. júna 2022, na ktoré sa už teraz veľmi tešia.  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.