Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Miznú aj klampiari a strechári, školy pre nich neotvárajú dostatok odborov

25.02.2022

24. februára 2022 sa konalo 9. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby. Kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii s ochorením COVID-19 sa rokovanie znova uskutočnilo v online podobe cez aplikáciu MS Teams. Stretnutie členov sektorovej rady a členov pracovných skupín však bolo nevyhnutné a preto 24 z 26 členov sektorovej rady a 1 členka pracovnej skupiny dokázali aj na diaľku riešiť aktuálne témy, ktoré sa postupne v sektore objavujú a súvisia aj so zmenami, ktoré priniesol začiatok roka 2022.

Na úvod rokovania všetkých členov privítal predseda sektorovej rady Robert Schmidt, garant sektorovej rady Daniel Širhal, aj manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov a zároveň tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová-Dítětová. Vedenia rokovania sa ujala tajomníčka Marcela Schmidtová.

Deviate rokovanie sektorovej rady bolo veľmi plynulé a prechádzalo jednotlivými bodmi programu veľmi hladko. Cez zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení sektorovej rady, vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia a prezentáciu aktuálneho stavu spracovania národných štandardov zamestnaní sa zúčastnení dostali aj k informáciám o určovaní dopadov inovácií na odborné zručnosti a rozsahu využívania odborných zručností v jednotlivých zamestnaniach. Podstatný priestor dostala aj Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov v horizonte do roku 2030, ktorej tvorba patrí k najdôležitejším aktivitám realizovaným v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“, v gescii MPSVR SR. Diskutovanou témou boli aj sektorové partnerstvá, ktoré súvisia s implementáciou aktivít z Akčného plánu tejto stratégie.  

Automatizácia je ohrozením pre zamestnancov

Členovia sektorovej rady sa dozvedeli aj o detailoch strategického dokumentu Práca 4.0, ktorý opisuje analytické a prognostické podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti do roku 2030 na Slovensku. Výsledky dotazníkových zisťovaní prezentovala Lucia Lednárová-Dítětová, manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov v Trexime. Nie je žiadnym prekvapením, že veľkou hrozbou pre ľudské zdroje na slovenskom pracovnom trhu je spomedzi inovácií automatizácia a najviac ohrozenou je kategória mladých mužov. Ak si táto skupina zamestnancov nedoplní svoje odborné zručnosti, ktoré budú kopírovať zvýšené nároky na odbornosť, môže sa stať, že v nasledujúcich rokoch o svoju prácu príde.

Na druhej strane v budúcnosti bude pracovný trh nedostatočne vybavený ľudskými zdrojmi, ak sa štátu nepodarí zvýšiť pôrodnosť, nezmení svoj postoj k dlhodobo nezamestnaným, nebude efektívne regulovať migračnú politiku, či nepresvedčí zručných a vzdelaných odborníkov, aby sa vrátili domov a začali pôsobiť na Slovensku.

Alarm hučí nad slovenským odborným vzdelávaním

Medzi aktívnych členov Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby patrí Ján Kunovský, ktorému na osude a napredovaní sektora veľmi záleží a aj preto vypracoval a prezentoval materiál, ktorý sa venoval odbornému školstvu, či nedostatkovým odborom v systéme vzdelávania na Slovensku. Podľa dostupných informácií a dát vypracoval prezentáciu na tému „Je potrebné mať školy na tradičné remeslá“, v ktorej upozornil na alarmujúci stav slovenského odborného vzdelávania, z ktorého sa vytrácajú viaceré remeselné odbory. Tŕňom v oku zostáva okrem iných odbor strechár, ktorý postupne mizne a je dostupný už iba na 5 školách alebo pekár, ktorý sa učí na 2 školách. Kominárobuvník alebo klampiar sú odbory, ktoré ponúka pre žiakov iba jedna jediná odborná škola.

Dieru môže zaplátať ÚĽUV

Ako príklad dobrej praxe na nedostatkové remeselné odbory sa dá vyzdvihnúť pôsobenie ÚĽUVu. Riaditeľka regionálneho centra Bratislava Milena Holánová predstavila na deviatom rokovaní fotoprezentáciu činnosti ÚĽUVu. Zaujímavý spôsob ako dostať remeslá k ľuďom a vzbudiť v nich záujem o tradičné umelecké remeslá môže prebiehať ako v ÚĽUVe, ktorý ponúka odborné vzdelávanie a semináre, záujmové kurzy pre deti aj dospelých, individuálne kurzy pre dospelých, tvorivé dielne, zážitkovú formu vyučovania, či prednášky pre verejnosť. Vďaka tomuto systému by na Slovensku malo zostať drotárstvo, keramikárstvo, tkanie, či čipkárstvo stále živé.

Po zaujímavom programe a podnetných informáciách si v závere rokovania sektorová rada definovala úlohy pre členov na nasledujúce obdobie a členovia sektorovej rady sa dohodli, že desiate rokovanie  bude v období máj – jún 2022. O presnom dátume a forme chcú členovia hlasovať v priebehu apríla 2022, kedy bude pre nich reálnejšie vyhodnotiť dostupnosť voľných termínov v ich kalendároch. Viacerí zástupcovia stredných a vysokých škôl ešte čakajú na presné dátumy maturitných skúšok a prijímacích pohovorov, ktoré by im mohli zabrániť v účasti na rokovaní. Aj deviate rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby je súčasťou aktivít, ktoré sa realizujú v rámci  Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“, v gescii MPSVR SR. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.