Ďalšie kroky k zmene sektora k lepšiemu

04.02.2022

Deviate rokovanie Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa konalo opäť online formou – 3. februára 2022. Rokovania sa zúčastnilo  70 % členov Sektorovej rady. Ústrednou témou rokovania boli ďalšie kroky k napĺňaniu navrhnutých sektorových opatrení a aktivít v sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov, ktorá sa finalizovali v priebehu jesene 2021. 

PROJEKTY, PRIESKUMY, ŠTÚDIE

Zúčastneným členom a hosťom boli predstavené aktuálne zaujímavé projekty a výsledky prieskumov, do ktorých sa zapojili aj členovia NP SRI. Išlo o dotazníkový prieskum o budúcich zručnostiach na trhu práce, do ktorého svojimi postrehmi z praxe a názormi prispeli aj samotní členovia Sektorovej rady. Tajomníčka prezentovala 19 vybraných zručností budúcnosti a najvyššie nárasty ich potreby v budúcnosti oproti súčasnému stavu.  Ďalším boli výsledky štúdie digitálnej transformácie vo všetkých odvetviach hospodárstva SR a výsledky štúdie Práca 4.0 o vývoji zamestnanosti do roku 2030+.

IMPLEMENTÁCIE OPATRENÍ STRATÉGIE

Na rokovaní zúčastnení viedli diskusiu o možnostiach uvedenia navrhnutých aktivít do praxe formou uzatvárania sektorových partnerstiev s navrhnutými inštitúciami. Členovia spolu s Realizačným tímom sa dohodli na ďalšom postupe ako je potrebné vyhľadávať možnosti sektorových spoluprác, o ktorých sa v najbližšom čase bude s uvedenými inštitúciami rokovať. Dohodnutie spolupráce inštitúcií medzi sebou by malo sprevádzať aj upresnenie jednotlivých krokov na uskutočnenie cieľa a ďalších detailov pre koordinovanú prácu – Sektorová rada by mala zohrávať úlohu sprostredkovateľa tejto spolupráce. Východiskom pre aktivity pre sektorové spolupráce je finalizovaná sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov pre sektor celulózo-papierenského a polygrafického priemyslu.

ZÁVER

Ku koncu rokovania tajomníčka zhodnotila aktuálny stav spracovania národných štandardov zamestnaní, z ktorých 85 % je už pripravených. Členovia Sektorovej rady sa dohodli na predbežnom termíne ďalšieho rokovania, ktoré y sa malo uskutočniť 16. júna 2022.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.