Čo čaká Sektorovú radu pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože v najbližšom období?

17.02.2022

16. februára 2022 sa členovia Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože (ďalej len „Sektorová rada“) stretli na deviatom rokovaní. Rokovania sa zúčastnilo 83 % členov a šesť zástupcov TREXIMA Bratislava, vrátane tajomníčky Sektorovej rady.

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov

Hlavnou témou rokovania bola sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov. Tajomníčka prezentovala kroky potrebné k naplneniu opatrení a aktivít identifikovaných v stratégii. Hovorila o sektorových partnerstvách, prostredníctvom ktorých je možné jednotlivé aktivity preniesť do praxe. Úlohou Sektorovej rady bude identifikácia existujúcich a návrh nových sektorových partnerstiev. Následne sa zo stratégie vyberú konkrétne aktivity, ku ktorým sa navrhnú sektorové partnerstvá na implementáciu.

Duálne vzdelávanie

Na rokovaní vystúpila aj členka Sektorovej rady zastupujúca SOŠ polytechnickú J. A. Baťu vo Svite. Pripravila si prezentáciu na tému duálneho vzdelávania. Duálne vzdelávanie na SOŠ polytechnickej prebieha v trojročných učebných odboroch: Mechanik opravár – stroje a zariadeniaPletiar/pletiarkaKrajčír/krajčírka v spolupráci so zamestnávateľom FALKE SLOVAKIA, s.r.o., Svit. Aktuálne je naplnený len odbor Mechanik opravár – stroje a zariadenia. Nevýhodou duálneho vzdelávania bolo, že učitelia odborných predmetov mali vstup do podniku povolený len ako dozor a nemohli ovplyvňovať samotnú výuku. Čo sa týka inštruktorov v podniku, z pôvodného počtu ostali len dvaja, ktorí sa okrem „dualistov“ venujú aj zaúčaniu nových pracovníkov. Výhodami duálneho vzdelávania je však osvojenie si pracovných návykov, výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa, aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a ich obsahu, finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom a v neposlednom rade možnosť získania pracovnej zmluvy po skončení štúdia.

Záver

Pred koncom rokovania tajomníčka Sektorovej rady vyhodnotila tvorbu a revíziu národných štandardov zamestnaní. Prítomní členovia Sektorovej rady sa dohodli, že desiate rokovanie sa uskutoční v termíne medzi 17. a 20. májom 2022. Presný termín bude dohodnutý operatívne.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.