Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Až 60 % energií si vyrábame sami (U. S. Steel Košice) – 9. rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

11.02.2022

Deviate rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 10. februára 2022 online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Rokovania sa zúčastnilo 15 z 30 členov Sektorovej rady vrátane predsedu, podpredsedu a tajomníka, čo predstavuje 50 % účasť. Hlavnou témou rokovania bola realizácia navrhnutých opatrení sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ“) a prezentácia inovácií v informačnom systéme SRI (ďalej len „IS SRI“).

Sektorovej rade v poslednom období nastala jedna zmena. V nominácii Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ing. Miroslavu Čižmárovú, PhD. nahradila Ing. Eva Solejová.

V úvode rokovania vystúpil predseda Sektorovej rady Ing. Milan Polča, MBA, ktorý  prítomných členov informoval o aktivitách spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a spolupráci s vybranými univerzitami – TUKE a UPJŠ v oblasti Advanced analytics, a Advanced Analytics Academy. V ďalšom bode programu Ing. Ľubomír Gromoš zo spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Ján Villim zo Železiarní Podbrezová a.s. a Ing. Stanislav Huba z OFZ, a. s. hovorili o dopade vysokej ceny energií na ich spoločnosti. Spoločnosť U. S. Steel Košice si 60 % energií vyrába sama. Spoločnosť Železiarne Podbrezová si vyrába 25 % energií aj vďaka piatim malým vodným elektrárňam. Najväčšie problémy s cenou elektrickej energie má spoločnosť OFZ. Problémom je volalita cien energií. Ťažko sa plánujú investície. Zníženie distribučného poplatku aj poplatku za tarifu za prevádzkovanie systému spoločnosti vítajú a konštatujú, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví robí veľa, ale ešte to nie je dostatočné pre výrobné spoločnosti.

Tajomník Sektorovej rady prezentoval prítomným finálnu podobu SSRĽZ. Prítomných informoval o  propagačnom článku k SSRĽZ, ktorý napísal predseda Sektorovej rady. Ďalej sa venoval opatreniam SSRĽZ pre roky 2022 – 2023, ktoré by sa mali začať v krátkom čase realizovať. Hovoril o vypracovaní aktualizácie pracovných náplní, ktorá vychádza z navrhovaných opatrení. Ďalej informoval o aktivite Rady zamestnávateľov pre vzdelávanie a odbornú prípravu, ktorá si dala za cieľ iniciovať zmenu systému financovania stredných škôl a vytvorenie a presadenie efektívneho systému monitorovania a vyhodnocovania uplatnenia absolventov na trhu práce. Následne tajomník prezentoval inovácie v informačnom systéme s názornou ukážkou a aktuálny stav národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“).  Všetky NŠZ boli v riadnom termíne schválené. Na záver rokovania sa prítomní členovia dohodli, že najbližšie rokovanie sa uskutoční 19. – 20. 5. 2022 v hoteli Stupka na Táloch.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.