Ako riešiť nedostatok zamestnancov v doprave?

08.02.2022

Viacero nevypravených autobusov a vlakov je bežnou realitou uplynulých dní. Hlavným dôvodom pre tento zlý stav je nedostatok rušňovodičov a vodičov. Dlhodobo sa na tento problém poukazuje, v Sektorovej rade pre dopravu, logistiku, poštové služby (ďalej len Sektorová rada) sa o tomto probléme diskutuje pravidelne. Rovnako tomu bolo aj na deviatom rokovaní Sektorovej rady, ktoré sa realizovalo online dňa 7.2.2022Členovia Sektorovej rady opäť vytvorili odbornú a príjemnú atmosféru.

Nedostatok zamestnancov

V úvode rokovania vystúpili so svojimi prezentáciami na tému nedostatku rušňovodičov a vodičov Ing. Marián Lelovský zo ZSSK, a.s. a Ing. Branislav Škúci zo spoločnosti Slovak Lines, a.s.

Téma nedostatku zamestnancov v doprave si vyžaduje rázne kroky zo strany príslušných ministerstiev. Členovia tieto kroky identifikovali v Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov, v rámci ktorej bol spracovaný Akčný plán s úlohami. Ich realizáciou by sa významne pomohlo k propagácii kľúčových odborov vzdelania, zvýšenie záujmu o štúdium, skvalitneniu odborného vzdelávania a v neposlednom rade rozvoju sektora ako takého.

Sektorové partnerstvá

K realizácii zadefinovaných aktivít musíme ako Sektorová rada pridať svoju ruku. Preto sme na tomto rokovaní otvorili tému sektorových partnerstiev, v rámci ktorých chceme v prvom kroku identifikovať vhodné subjekty na spoluprácu pre plnenie nášho akčného plánu. Už dnes existuje mnoho združení, klastrov, spoluprác, ktoré fungujú v oblasti dopravy. Je preto nevyhnutné zmapovať ich pôsobenie a pokúsiť sa ich zapojiť do realizácie aktivít.

Vzdelávanie

Okrem tejto dôležitej témy sme s členmi diskutovali o problematike učebných a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť. Stáva sa čoraz častejšie, že absolventi stredných škôl v skupine odborov 37 pri nástupe do zamestnania nevyhovejú požiadavkám na zdravotnú spôsobilosť. Okruh uplatnenia niektorých z nich (z dôvodu štúdia špecifického odboru) sa tak výrazne zníži. V rámci tejto témy budeme sumarizovať zistenia zamestnávateľov o tom, kedy sa stretli s takýmto problém pri reálnom výkone zamestnania a ako ho môžeme spoločne riešiť.

členmi Sektorovej rady sme prebrali aj problematiku tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní – v nadchádzajúcim období sa budeme venovať tvorbe kariet zamestnaní z oblasti vodnej dopravy. Ďakujeme členom za aktívnu účasť na deviatom rokovaní a tešíme sa na stretnutie v lete.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.