Strojárske firmy počas korony rástli – 9. rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo 

28.01.2022

Dňa 27.1.2022 sa uskutočnilo 9. rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo. Napriek snahe o zorganizovanie osobného stretnutia sa členovia opäť zišli v online priestore, čo im však nezabránilo prediskutovať dôležité témy v oblasti legislatívy a vývoja na trhu práce v sektore. 

Na úvod rokovania všetkých členov privítali predsedníčka Sektorovej rady Daniela Schweizer, manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov a zároveň tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová-Dítětová a projektová manažérka Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR Alena Minns. 

Okrem projektových tém ako Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov, tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní a vplyvy inovácií na ľudské zdroje bol program 9. rokovania Sektorovej rady obohatený o prezentáciu výsledkov dotazníkového zisťovania APZD o štrukturálnych zmenách na trhu práce, z ktorého okrem iného vyplynulo, že viac ako 40% respondentov by pri ďalšom vzdelávaní zamestnancov privítalo dotáciu pre zamestnávateľa (štátnu pomoc), a tiež o prezentáciu strategického materiálu RÚZ, vypracovaného v spolupráci so spol. TREXIMA Bratislava – Analytické a prognostické podklady k očakávanému podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti do roku 2030+ –  Strategický materiál PRÁCA 4.0

Strojársky priemysel – korona priniesla nové príležitosti

Ako počas 9. rokovania deklaroval zástupca Zväzu strojárskeho priemyslu SR Jozef Kvoriak, kríza so sebou pre slovenské strojárske firmy priniesla nové príležitosti. Etablované strojárske firmy počas pandémie nielen rástli a dosahovali rekordy v tržbách či udržali pracovné miesta, mnohé naštartovali výrobu nových produktov (často aj pre zdravotníctvo). Mnohé sú vďaka tomu zazmluvnené na roky dopredu.

Napriek tomu však čelili (a stále čelia) nutnosti flexibilne reagovať na nové výzvy – ako napríklad neustále testovanie zamestnancov. Ako riešenie by členovia Zväzu strojárskeho priemyslu SR videli návrat k  testovaciemu systému prostredníctvom MOM, ako to bolo počas  druhej vlny pandémie. 

Aj v súvislosti s rastom a zavádzaním nových výrobných programov tak kríza pre sektor nemala negatívny dopad na zamestnanosť. Medzi takéto nové činitele patrí najmä uplatňovanie digitalizácie a automatizácie vo výrobných procesoch, ktoré však znamenajú skôr odklon od manuálnych činností v obsluhe strojov, a znamenajú potrebu zmeniť zručnosti zamestnancov. 

Zákon o službách zamestnanosti

V rámci diskusie v závere 9. rokovania Sektorovej rady bola otvorená problematika novelizovania zákona o službách zamestnanosti a potreba diskusie k tejto problematike medzi členmi Sektorovej rady. Členovia vyjadrili záujem o takéto stretnutie a tajomníčka Aliancie sektorových rád navrhla zapojenie sociálnych partnerov do tohto dialógu. Táto problematika bude preto pravdepodobne aj súčasťou programu 10. rokovania Sektorovej rady, ktoré by sa malo konať pred začatím predmetného legislatívneho procesu.  

V závere rokovania Sektorová rada definovala úlohy pre členov na nasledujúce obdobie a členovia Sektorovej rady sa dohodli, že 10. rokovanie  Sektorovej rady sa zrealizuje 26. – 27.5.2022.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.