Sezónna práca či zelená ekonomika – Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov na 9. rokovaní prediskutovala aktuálne témy v sektore

21.01.2022

Dňa 20.1.2022 sa uskutočnilo 9. rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Rokovanie sa opätovne  vzhľadom na aktuálnu situáciu s ochorením COVID-19 –  uskutočnilo v online priestore. 

V úvode rokovania vystúpil predseda sektorovej rady Jozef Artim, ktorý zhrnul aktivity, ktorým sa sektorová rada aktuálne venuje. Manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov a tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová-Dítětová vyzdvihla nutnosť udržateľnosti systému sektorových rád, aby opatrenia navrhnuté v Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov v horizonte do roku 2030 (ďalej len „SSRĽZ“) mohli byť realizované práve pod systémom sektorových rád. Ďalej deviate rokovanie prebiehalo podľa vopred stanoveného programu.

Problematika sezónnej práce

Člen sektorovej rady Ing. Marián Varga počas 9. rokovania odprezentoval aktuálne informácie k problematike sezónnej práce, ktorá dlhodobo trápi väčšinu poľnohospodárov. Uviedol, že po niekoľkoročnej snahe bude v aktualizácii Zákonníka práce táto problematika do istej miery upravená, návrh však stále nereflektuje všetky požiadavky sektora. Napriek tomu vyjadril presvedčenie, že malé úspechy v tejto oblasti sú začiatkom a predstavujú prvý krok k ďalším potrebným zmenám. V rámci diskusie viacerí členovia sektorovej rady vyjadrili potrebu riešenia problematiky pracovníkov z tretích krajín. 

Zelená ekonomika

Zelená ekonomika je prierezová téma dotýkajúca sa všetkých odvetví národného hospodárstva a je jednou z priorít v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Počas 9. rokovania bol preto odprezentovaný analytický materiál Zelená ekonomika, ktorý aktuálne vzniká pod taktovkou spoločnosti TREXIMA Bratislava a má priamy dosah aj na sektor poľnohospodárstva, veterinárstva a rybolovu. Analýza vo svojich záveroch identifikuje učebné a študijné odbory, ktorých sa problematika priamo dotýka a v rámci ktorých by mali byť prierezovo upravené študijný/učebné odbory. Členovia sektorovej rady uviedli, že Zelená ekonomika je už dnes zaradená  do dotknutých učebných a študijných plánov avšak záujem o štúdium odborov týkajúcich sa priamo problematiky životného prostredia je minimálny. Poukázali tak na nutnosť celospoločenskej osvety v tejto oblasti.

Záver

Počas rokovania členovia prediskutovali aj ďalšie dôležité aktivity realizované v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ MPSVR SR ako implementácia sektorových opatrení identifikovaných v Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom sektorových partnerstiev, národné štandardy zamestnaní či určovanie vplyvu inovácii na odborné zručnosti. V závere rokovania sektorová rada definovala úlohy pre členov na nasledujúce obdobie a členovia sektorovej rady sa dohodli, že 10. rokovanie sektorovej rady sa bude konať 12. mája 2022.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.