Naštartovanie nových partnerstiev v sektore Elektrotechnika

18.01.2022

Problematika spolupráce partnerstiev v sektore Elektrotechnika, vytvorených zo zástupcov aktérov trhu práce v odvetví, bola jednou z hlavných tém deviateho rokovania Sektorovej rady pre elektrotechniku. Rokovanie sa uskutočnilo 17. januára 2022 a bolo to vôbec prvé rokovanie v rámci sektorových rád, realizované v roku 2022 v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR (ďalej len „SRI“), realizovaného v gescii MPSVR SR.

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore Elektrotechnika v horizonte 2030

Realizačný tím SRI v spolupráci so Sektorovou radou pre elektrotechniku vypracovali v roku 2021 unikátny dokument Stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v sektore elektrotechnika v horizonte 2030 (ďalej len “SSRĽZ”). SSRĽZ identifikuje najdôležitejšie inovačné trendy a ich aktuálne a budúce vplyvy na zamestnania v sektore Elektrotechnika. Stratégia obsahuje návrhy konkrétnych opatrení a aktivít, s cieľom zabezpečiť konkurencieschopné ľudské zdroje pre Slovensko, sústredených najmä na potrebnú revíziu obsahu Štátneho vzdelávacieho programu 26 Elektrotechnika pre stredné odborné školstvo. Úloha navrhnúť nové sektorové partnerstvá, v ktorých zástupcovia by boli angažovaní na implementácii opatrení definovaných v SSRĽZ, bola na rokovaní zadaná členom Sektorovej rady pre elektrotechniku.

Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť žiakov stredných škôl

Medzi body deviateho rokovania patrila aj tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní. Sektorová rada v poslednom štvrťroku roku 2021 zásadne pokročila pri napĺňaní harmonogramu prác pre úspešné splnenie tejto aktivity v určenom časovom rámci. V kontexte pracovnej náplne elektrotechnických povolaní a najmä prípravy budúcich elektrotechnických pracovníkov členovia Sektorovej rady diskutovali aj o požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť žiakov nastupujúcich na stredné odborné školy s elektrotechnickým zameraním.

V súčasnosti sa začal vyskytovať problém so žiakmi, prichádzajúcimi zo základných škôl, ktorí nemajú potrebnú zdravotnú spôsobilosť ako na štúdium na strednej odbornej škole, tak neskôr, po absolvovaní štúdia, na výkon práce v zamestnaní, pre ktoré odbor študovali a nie sú na trhu práce v odvetví elektrotechniky uplatniteľní. Sektor Elektrotechnika sa vyznačuje rizikami pri výkone väčšiny jeho sektorových zamestnaní, čo potvrdzujú štatistiky, týkajúce sa evidencie pracovných úrazov.

Pre slovenský trh práce táto situácia nie je optimálna, nakoľko vzdelávací systém produkuje absolventov neuplatniteľných vo vyštudovanom odbore a danom sektore a problém s nedostatkom ľudských zdrojov stále pretrváva. V roku 2021 – 2025 sa predpokladá dodatočná potreba ľudských zdrojov 9,6 tisíc zamestnancov, naplniť toto kritérium môže byť v praxi kritické. Sektorová rada plánuje aj v budúcom období riešiť otázku zdravotnej spôsobilosti žiakov elektrotechnických učebných aj študijných odborov.

Budúcnosť sektorových rád

V rámci realizácie aktivít projektu SRI sa osvedčilo rôznorodé zloženie sektorových rád z pohľadu zastúpených organizácií. Pri riešení otvorených otázok aktuálneho vývoja na trhu práce je kľúčový pohľad viacerých zástupcov rôznych inštitúcií súčasne – zamestnávatelia, učitelia a riaditelia odborných škôl a priemyselných škôl, zástupcovia zamestnancov, zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, riaditelia úradov práce, apod. Potreba existencie a aktívnej participácie všetkých sektorových rád na tvorbe podmienok trhu práce je v súčasnosti nespochybniteľná. Takýto systém, ako funguje v Slovenskej republike, je medzi členskými štátmi EÚ jedinečný. V záujme kvalitného fungovania sociálneho dialógu je potrebné zamerať pozornosť aj na udržateľnosť činnosti sektorových rád a podieľať sa na plánovaní podmienok práce sektorových rád už v súčasnosti, nakoľko v roku 2022 dôjde k ukončeniu projektu SRI. Ďalšie rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku bolo naplánované na druhého júna 2022.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.