Naštartovanie nových partnerstiev v elektrotechnike

18.01.2022

Téma navrhnutia nových partnerstiev vytvorených zo zástupcov aktérov trhu práce v sektore elektrotechniky bola jednou z hlavných tém deviateho rokovania Sektorovej rady pre elektrotechniku. Rokovanie sa uskutočnilo 17. januára a išlo vôbec o prvé rokovanie sektorových rád v roku 2022 v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v roku 2030 (ďalej len „SRI“), realizovaného pod gesciou Ministerstva práce, socálnych vecí a rodiny SR.

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore elektrotechnika v horizonte 2030

Realizačný tím projektu spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. v spolupráci so Sektorovou radou pre elektrotechniku vypracovali v roku 2021 unikátny dokument Stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v sektore elektrotechnika v horizonte 2030 (ďalej len “SSRĽZ”). SSRĽZ identifikuje  najväčšie inovačné trendy a ich vplyvy na výkony najrôznejších zamestnaní v sektore elektrotechnika. Stratégia obsahuje návrhy konkrétnych  opatrení  a aktivity, sústredené najmä na potrebnú revíziu Štátneho vzdelávacieho programu 26 Elektrotechnika, s cieľom zabezpečiť konkurencieschopné ľudské zdroje pre Slovensko. Úloha navrhnutia nových sektorových partnerstiev, v ktorých zástupcovia by boli schopní podieľať sa na implementácii opatrení v SSRĽZ, bola na rokovaní zadaná členom Sektorovej rady pre elektrotechniku.

Zdravotné predpoklady uchádzačov o zamestnanie

Medzi body deviateho rokovania patrila aj tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní. Sektorová rada sa v poslednom štvrťroku roku 2021 zásadne posunula ku kompletizovaniu plánovanej tvorby a revízií národných štandardov. V kontexte pracovnej náplni a najmä prípravy budúcich elektrotechnických pracovníkov členovia počas rokovania diskutovali aj o zdravotných predpokladoch  uchádzačov o vzdelanie. V súčasnosti prax registruje problém veľkého množstva absolventov so zdravotným znevýhodnením, ktorí nie sú po absolvovaní štúdia uplatniteľní. Sektor elektrotechniky je totiž známym veľkým rizikom pri výkone väčšiny jeho povolaní, čo potvrdzujú aj historické dáta. Pre slovenský trh práce táto situácia nie je optimálna, nakoľko vzdelávací systém produkuje absolventov menej uplatniteľných v danom sektore a  opäť narastá problém s nedostatkom ľudských zdrojov.  V roku 2021 – 2025 sa predpokladá dodatočná potreba ľudských zdrojov 9,6 tisíc zamestnancov čo je kritické. Sektorová rada plánuje v budúcom období opäť otvoriť otázku zdravotných predpokladov pri uchádzačov o elektrotechnické vzdelanie.

Budúcnosť sektorových rád

V rámci realizácie aktivít projektu SRI  sa osvedčilo  rôznorodé zloženie sektorových rád z pohľadu zastúpených organizácií. Pri riešení nedostatkov v rámci aktuálneho vývoja trhu práce je kľúčový pohľad viacerých zástupcov rôznych inštitúcií súčasne – zamestnávatelia, učitelia a riaditelia odborných škôl, odborári či zástupcovia ministerstiev. Potreba aktívnej existencie všetkých sektorových rád je v súčasnosti nespochybniteľná. V záujme kvalitného fungovania národného hospodárstva je potrebné zamerať pozornosť aj na udržateľnosť činnosti sektorových rád a podieľať sa na plánovaní podmienok práce sektorových rád už v súčasnosti, nakoľko v roku 2022 dôjde k ukončeniu projektu SRI. Ďalšie rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku bolo naplánované na druhého júna 2022.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.