Ľudské zdroje sú jeden zo základných pilierov budovania modernej a efektívnej verejnej správy

20.01.2022

Na potrebu lepšieho manažmentu ľudských zdrojov vo verejnej správe upozorňuje Sektorová rada pre verejné služby a správu už od svojho vzniku. Táto potreba sa v pandemickom období ukázala ešte aktuálnejšou, čo potvrdzujú aj zistenia a dáta, ktoré Sektorová rada publikovala v Stratégii rozvoja ľudských zdrojov v sektore Verejné služby a správa v horizonte 2030.

Hrozba dôchodku vo verejnej správe

Sektorová rada na svojom deviatom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo 19. 1. 2022, skonštatovala, že práve dáta sú dôležitým kľúčom k identifikovaniu procesov v oblasti ľudských zdrojov vo verejnej správe. Určitým varovaním môže byť napríklad fakt, že tretina zamestnancov verejnej správy je vo veku 55 a viac rokov, teda sa dá očakávať, že v najbližších desiatich rokoch odíde do dôchodku. Na všetky tieto výzvy je nutná adekvátna reakcia a vhodný systém riadenia ľudských zdrojov.

Partnerstvá sektorov

Jednou z tém deviateho rokovania Sektorovej rady boli aj partnerstvá verejných inštitúcií v oblasti ľudských zdrojov. Aj samotná Sektorová rada je vhodnou platformou na prepájanie inštitúcií za účelom vzdelávania, výmeny skúseností a realizovania opatrení v rámci pracovnej sily. Priamo na rokovaní Sektorovej rady bol sumarizovaný zoznam existujúcich partnerstiev a definované boli aj nové možnosti partnerskej spolupráce v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Predseda Sektorovej rady, PhDr. Michal Kaliňák (ZMOS), odprezentoval aj spoluprácu v rámci medzisektorových partnerstiev, ktorých základ položili rokovania predsedov sektorových rád (Sektorovej rady pre verejné služby a správuSektorovej rady pre zdravotníctvo a sociálne službySektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch).

Rozvoj ľudských zdrojov

Počas deviateho rokovania členovia prediskutovali aj ďalšie dôležité témy a aktivity realizované v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“, ktorý je realizovaný pod gesciou MPSVR SR, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Jednou z otvorených tém rokovania ostali možnosti a spôsoby identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore verejnej správy. Hlavný problém vidia členovia Sektorovej rady v definovaní „sektorových škôl”, nakoľko verejná správa potrebuje absolventov zo širokého spektra stredných a vysokých škôl.

Záver

Táto téma si ešte bude vyžadovať ďalšie aktivity a kolektívnu diskusiu na ďalšom rokovaní Sektorovej rady, ktoré je predbežne stanovené na tretí májový týždeň roku 2022.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.