Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo sa opäť stretla, aby prediskutovala problematiku prognózovania potrieb trhu práce a Plán obnovy a odolnosti

15.10.2021

Dňa 14. októbra 2021 sa uskutočnilo 8. rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu s ochorením COVID-19 sa rokovanie opätovne uskutočnilo v online priestore. Napriek tomu sa členovia opäť zišli plní entuziazmu a diskutovali o kľúčových témach v oblasti elektromobility a rankingu poskytovateľov vzdelávania.

Na úvod rokovania všetkých členov privítali garant sektorovej rady Andrej Lasz, predsedníčka sektorovej rady Daniela Schweizer, manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov a zároveň tajomníčka Aliancie Sektorových rád Lucia Lednárová-Dítětová a tajomníčka sektorovej rady Natália Cíbiková.

Program 8. rokovania sektorovej rady sa okrem tradičných tém ako zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení sektorovej rady, vyhodnotenia plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia, či aktuálneho stavu spracovania národných štandardov zamestnaní venoval aj aktualizácii Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a rankingu poskytovateľov vzdelávania.

Podpora elektromobility ako dôležitá súčasť Plánu obnovy

V rámci rokovania odznela prezentácia na tému „Plán obnovy a odolnosti – Udržateľná doprava“. V rámci prezentácie bol predstavený plán podpory elektromobility prostredníctvom finančných zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti a jednotlivých implementačných nástrojov Akčného plánu 2.0. Prezentácia sa stretla s kladnou spätnou väznou od členov Sektorovej rady. V rámci diskusie k prezentácii bolo upresnené, že vyhlasovanie výziev na čerpanie financií z Plánu obnovy prebehne v budúcom roku.

Z dôvodu dostupnosti zdrojov pre širší okruh žiadateľov boli vytvorené 3 nástroje čerpania financií v rámci Plánu obnovy (oddelenie podpory samospráv a právnických osôb). O finančné prostriedky tak budú môcť žiadať aj autorizované servisy (niekoľko takýchto projektov bolo úspešných aj v minulom období). Zároveň bude upravený model financovania pre samosprávy tak, aby žiadateľmi mohli byť iba okresné mestá a mestá v sídle VÚC (z dôvodu väčšej využiteľnosti a vybudovania základnej siete na úrovni okresných miest).

V oblasti podpory nákupu elektromobilov v minulosti nemalo vytvorenú Slovensko systematickú podporu, jednalo sa iba o jednorazové aktivity. Preto v rámci plánovanej reformy akčného plánu k Plánu obnovy je snaha o vytvorenie finančného mechanizmu, ktorý by poskytol dlhodobú podporu či už zo štátneho rozpočtu alebo európskych zdrojov. K problematike elektromobility bolo tiež uvedené, že plánovaná sieť nabíjacích staníc počíta s aktuálnym stavom produkcie elektrickej energie a distribučnej siete.

Tento východiskový stav je postačujúci, avšak v blízkej dobe sa počíta aj so spustením 3. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach a v rámci Plánu obnovy sa počíta aj s budovaním nových kapacít v rámci obnoviteľných zdrojov. Téma energetickej dostatočnosti bola rozsiahlejšie debatovaná aj na rokovaní Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu, ktorá si plánuje vyžiadať k problematike ďalšie dopočty zo strany SAV. Predpokladá tiež, že v súvislosti s obmedzením prevádzky niektorých energeticky náročných podnikov bude energie dostatok.

Prognózovanie potrieb trhu práce

V rámci problematiky rankingu poskytovateľov vzdelávania počas 8. rokovania Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo bola otvorená aj problematika prognózovania potrieb trhu práce. V rámci podnetnej diskusie sa členovia Sektorovej rady zhodli, že napriek tomu, že je potrebné, aby priemyselné spoločnosti poskytli svoje interné predpovede budúcich pracovných pozícií a požadovaných odborných zručností, nie je úlohu Sektorovej rady tieto dáta súhrnne analyzovať a vytvárať tak prognózy potrieb trhu práce. Táto úloha – vďaka svojej komplexnosti a nutnosti jednotnej metodiky –  by mala spadať pod gesciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Členovia sektorovej rady sa tiež zhodli, že by sa pri prognózovaní malo postupne upúšťať od zaužívaného prognózovania na pozície k prognózovaniu na zručnosti, ktoré je v zahraničí už bežnou praxou.

Nakoľko sa jedná o aktuálnu problematiku, ktorá súvisí nielen s prognózami potrieb trhu práce ale aj s nadväznosťou na mikrokvalifikácie a celoživotné vzdelávanie, je nutné tejto problematike venovať náležitú pozornosť a je potrebné, aby k nej členovia Sektorovej rady zaujali spoločné stanovisko.

V závere rokovania sektorová rada definovala úlohy pre členov na nasledujúce obdobie a členovia sektorovej rady sa dohodli, že 9. rokovanie  sektorovej rady sa zrealizuje 27. januára 2022.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.