Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ôsme rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

04.10.2021

Ôsme rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo v Bojniciach na Hornej Nitre v dňoch 30. septembra a 1. októbra 2021 v priestoroch Hotela pod Zámkom.

Rokovania sa zúčastnilo 14 z 21 členov Sektorovej rady vrátane predsedu a tajomníka, čo predstavuje približne 67 % účasť. V Sektorovej rade v poslednom období nastali dve zmeny. V nominácii Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu v SR Ľubomíra Nováka nahradil Ing. Peter Šefara. Druhá zmena v nominácii nastala v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania, kde Ing. Zitu Šumichrastovú nahradil Ing. Matej Puzder, PhD., MBA. Na rokovaní predseda odovzdal novým členom menovací dekrét. Nezúčastnení členovia Sektorovej rady sa z rokovania ospravedlnili z pracovných, súkromných alebo zdravotných dôvodov.

Rokovanie začalo úvodným slovom predsedu, tajomníčky Aliancie sektorových rád (ďalej len „ASR“) a projektovej manažérky. Po úvodnom privítaní tajomník predstavil program ôsmeho rokovania.

Ďalším bodom programu bolo vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré boli členom Sektorovej rady stanovené na siedmom rokovaní. Tajomník uviedol, že všetky úlohy boli splnené v rámci stanovených termínov.

Na rokovaní vystúpila Ing. Jaroslava Kohútová, riaditeľka odboru služieb zamestnanosti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi, ktorá prítomných informovala o aktuálnej situácii na trhu v práce v regióne Horná Nitra, aktívnych opatreniach trhu práce a podpore zamestnávateľov.

Hlavnými bodmi programu ôsmeho rokovania boli schválenie aktualizácie sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a prezentácia rankingu poskytovateľov vzdelávania v sektore ťažba a úprava surovín, geológia. V časti vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) tajomník Sektorovej rady vyzdvihol prístup členov k tvorbe/revízii NŠZ a prezentoval nový návrh harmonogramu. Všetky NŠZ boli v termíne schválené.

Na záver rokovania sa prítomní členovia predbežne dohodli, že najbližšie rokovanie sa uskutoční na prelome januára a februára 2022. Miesto a presný termín budú upresnené po komunikácii tajomníka s predsedom Sektorovej rady. Všetko bude záležať od aktuálnej epidemiologickej situácie. Následne tajomník informuje všetkých členov Sektorovej rady.

Na druhý deň ráno vybraní členovia Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu išli fárať ťažobné pracovisko Nováky.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.