Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ôsme rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

11.10.2021

Ôsme rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo v nádhernej oravskej prírode v dňoch 7. – 8. októbra 2021 v Hoteli Green na Kubínskej holi.

Rokovania sa zúčastnilo 16 z 29 členov Sektorovej rady vrátane predsedu, podpredsedu a tajomníka, čo predstavuje približne 55 % účasť. Nezúčastnení členovia Sektorovej rady sa z rokovania ospravedlnili z pracovných, súkromných alebo zdravotných dôvodov.

Rokovanie začalo úvodným slovom predsedu, tajomníčky Aliancie sektorových rád a projektovej manažérky.

Ďalším bodom programu bolo vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré boli členom Sektorovej rady stanovené na siedmom rokovaní. Tajomník konštatoval, že všetky úlohy boli v stanovenom termíne splnené.

V ďalšej časti programu bolo vystúpenie Ing. Stanislava Hubu zo spoločnosti OFZ, a.s. ktorý prezentoval oravskú spoločnosť OFZ, a.s.. V rámci druhého dňa programu 8. rokovania Sektorovej rady sme uvedenú spoločnosť navštívili.

Nosnými témami ôsmeho rokovania Sektorovej rady boli schválenie aktualizácie sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a ranking poskytovateľov vzdelávania v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo. Tajomník Sektorovej rady v časti vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) ocenili prístup členov k tvorbe/revízii NŠZ a prezentoval nový návrh harmonogramu tvorby a revízie NŠZ. Všetky NŠZ boli v termíne schválené.

Na záver rokovania sa prítomní členovia predbežne dohodli, že najbližšie rokovanie sa uskutoční na prelome januára a februára 2022. Presný termín a miesto budú upresnené po komunikácii tajomníka s predsedom Sektorovej rady. Všetko bude záležať od epidemiologickej situácie. Následne tajomník informuje všetkých členov Sektorovej rady. Druhý deň sa uskutočnila exkurzia v spoločnosti OFZ, a.s., ktorej sa zúčastnila väčšina účastníkov 8. rokovania Sektorovej rady.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.