Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov na svojom poslednom stretnutí diskutovala aj o experimentálnych študijných odboroch

29.09.2021

Dňa 28. septembra 2021 sa uskutočnilo 8. rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Vzhľadom na viacero faktorov, vrátane aktuálnej situácie s ochorením COVID-19, sa rokovanie opätovne uskutočnilo v online priestore. Napriek tomu sa členovia opäť zišli plní entuziazmu a diskutovali o kľúčových témach rankingu poskytovateľov vzdelávania a experimentálnych študijných odborov.  

Na úvod rokovania prítomných členov privítali predseda sektorovej rady Jozef Artim, projektová manažérka SRI Alena Minns a manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov a tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová-Dítětová. Jozef Artim zhrnul aktivity, ktorým sa sektorová rada aktuálne venuje. 

Program 8. rokovania sektorovej rady sa okrem tradičných tém, ako zmeny  v inštitucionálnom a personálnom zložení sektorovej rady, vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia či aktuálny stav spracovania národných štandardov zamestnaní venoval  aktualizácii Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a rankingu poskytovateľov vzdelávania.

Partnerstvo v experimentálnom overovaní je kľúčové

Zaujímavým bodom programu ôsmeho rokovania bola prezentácia overovania nového obsahu vzdelávania v skupinách odborov vzdelania – pôdohospodárstvo. Bolo odprezentovaných 5 odborov, ktoré takéto overovanie aktuálne podstupujú. Jednalo sa o odbory, ktoré vyžadovali vzhľadom na zastaranosť aktualizáciu (4212 M rybárstvo a vodný manažment) alebo vznikli ako reakcia na potreby trhu práce (4532 K agromechatronik, 4338 M veterinárny asistent pre ambulancie). Vzhľadom na nutnosť nadväznosti stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania a fakt, že študijné odbory musia reflektovať potreby budúcich zamestnávateľov, členovia sektorovej rady diskutovali hlavne o  odbore 4338 M veterinárny asistent pre ambulancie , ktorý vznikol ako alternatíva k aktuálne zaradenému odboru 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena. Tento odbor totiž už dlhodobejšie nenapĺňal požiadavky veterinárnych lekárov na budúcu pracovnú silu. Aj toto prepojenie vzdelávania a praxe ukázalo na význam partnerstva pri experimentálnom overovaní medzi odborným garantom, garantom OVP a overovateľmi. Často je to práve odborný garant, ktorý dokáže ostatným stranám pomôcť s relevantným nastavením požiadaviek v rámci overovaných odborov.

Uplatniteľnosť absolventov ako dôležité kritérium pri hodnotení poskytovateľov vzdelávania

V snahe prepojiť povolania a prípravu na ne prostredníctvom učebných a študijných odborov, resp. študijných programov sa realizuje v rámci projektu Sektorovo riadené inovácie hodnotenie (sektorovo relevantných) poskytovateľov vzdelávania z pohľadu uplatniteľnosti ich absolventov na trhu práce. Na  rokovaní boli odprezentované prvé výsledky tohto hodnotenia tzv. “rankingu”, ktoré budú po zrevidovaní  a doplnení členmi sektorovej rady zverejnené na webovej stránke sustavapovolani.sk.

Závery

V závere rokovania sektorová rada definovala úlohy pre členov na nasledujúce obdobie a členovia sektorovej rady sa dohodli, že 9. rokovanie  sektorovej rady sa zrealizuje 20. januára 2022.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.