Kombinované rokovanie sektorovej rady plné nápadov

24.09.2021

Členovia Sektorovej rady sa stretli 23. septembra 2021 v Hoteli Kultúra v Ružomberku na kombinovanom ôsmom rokovaní. Nosnými témami rokovania bola sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov a ranking poskytovateľov vzdelávania.

Program

Tajomníčka zhodnotila priebeh prípravy aktualizovanej verzie sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a prácu expertnej skupiny, ktorá v letných mesiacoch finalizovala stratégiu. V diskusii sa dohodli ďalšie kroky, ktoré budú viesť k sprístupneniu stratégie verejnosti. Medzi nimi aj iniciatíva predstaviť vytvorenú stratégiu ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V najbližších krokoch sa Sektorová rada bude zaoberať pripomienkami oponenta k aplikačnej časti stratégie a záverečným interným pripomienkovaním medzi členmi Sektorovej rady.

Pri téme rankingu poskytovateľov vzdelávania tajomníčka predstavila základné črty metodiky vyhodnotenia na základe uplatniteľnosti absolventov. V rámci diskusie členovia predložili užitočné podnety pre vylepšenie zobrazenia dát verejnosti na webovej stránke. Samozrejme tieto dáta sú aktuálne v prípravnej fáze a je potrebné s nimi naďalej pracovať na úrovni Sektorovej rady, príp. v pracovnej skupine vytvorenej pre ranking.  

Poslednou témou rokovania bola aktuálna situácia s tvorbou a revíziou národných štandardov zamestnaní, pri ktorej sa členovia zamýšľali nad súčasným nadstavením systému formálneho vzdelávania na Slovensku a diskutovali o témach správneho nastavenia štandardov zamestnaní, aby odrážali reálne požiadavky zamestnávateľov na Slovensku. Taktiež sa Sektorová rada snažila určiť optimálne požiadavky, aby vytváranie štandardov zamestnaní neskĺzlo do predstavy idealizovaného zamestnanca, ktorého nie je možné formovať v procese formálneho vzdelávania.

Záver

Každopádne, rokovanie Sektorovej rady je len malým míľnikom, pri ktorom sa síce osobnou formou dokáže viac vydiskutovať. Zároveň sa práca Sektorovej rady posúva vpred definovaním ďalších úloh a cieľov na najbližšie obdobie. Aj keď sa na tomto rokovaní osobne zúčastnilo menej osôb, atmosféra rokovania bola výborná. Tešíme sa na ďalšie rokovanie, snáď s vyššou účasťou, ktoré by sa malo konať v priebehu januára 2022.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.