Siedme rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

15.05.2021

Siedme rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo na Horehroní v dňoch 13. – 14. mája 2021 v priestoroch hotela Stupka na Táloch.

Rokovania sa zúčastnilo 14 z 21 členov Sektorovej rady vrátane predsedu a tajomníka, čo predstavuje 67 % účasť. V Sektorovej rade nastala jedna zmena v nominácii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza. Ing. Radka Gavliaka nahradil Ing. Jozef Fabian. Na rokovaní predseda odovzdal novému členovi menovací dekrét. Nezúčastnení členovia Sektorovej rady sa z rokovania ospravedlnili z pracovných, súkromných alebo zdravotných dôvodov.

Rokovanie

Rokovanie začalo úvodným slovom predsedu Ivana Nemetha, tajomníčky Aliancie sektorových rád (ďalej len „ASR“) Lucie Lednárovej-Dítětovej novej projektovej manažérky Aleny Minns. Po úvodnom privítaní tajomník Oliver Kovťuk predstavil program siedmeho rokovania.

Ďalším bodom programu bolo vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré boli členom Sektorovej rady stanovené na šiestom rokovaní. Tajomník uviedol, že všetky úlohy boli splnené v rámci stanovených termínov.

Na rokovaní vystúpila Ing. Miroslava Čižmárová z Republikovej únie zamestnávateľov s prezentáciou k zabezpečeniu odborného vzdelávania pre zamestnávateľov v sektore. Na záver tejto časti nám zamestnávatelia priblížili ako zvládali pandemickú situáciu. V rámci tohto bodu vystúpili Ing. Ivan Nemeth, MBA zo spoločnosti SMZ Ješlava, a.s., Ing. Anna Oravcová z Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., JUDr. Ing. Vladimír Nárožný zo Slovenská banská, spol. s.r.o..

Sektorová stratégia

Hlavnou témou siedmeho rokovania bola aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. V časti vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) a revízie zoznamu garantovaných NŠZ tajomník Sektorovej rady vyzdvihol prístup členov k tvorbe/revízii NŠZ. Všetky NŠZ boli v termíne schválené. Posledným bodom siedmeho rokovania Sektorovej rady bola prezentácia výberu škôl pre ranking vzdelávacích inštitúcií.

Závery

Na záver rokovania sa prítomní členovia predbežne dohodli, že najbližšie rokovanie sa uskutoční na prelome septembra a októbra 2021. Miesto a presný termín budú upresnené po komunikácii tajomníka s predsedom Sektorovej rady. Následne tajomník informuje všetkých členov Sektorovej rady.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.