Sektorová rada pre verejné služby a správu diskutovala o vplyve inovácií na ľudské zdroje v sektore

06.05.2021

Dňa 5. mája 2021 sa v online priestore uskutočnilo siedme rokovanie Sektorovej rady pre verejné služby a správu. Jednou z podstatných tém rokovania boli práce na aktualizácii Stratégie rozvoja ľudských zdrojov vo verejnej správe (ďalej len „Stratégia“).

Predstavené boli jednotlivé časti Stratégie, pričom bližšie boli prediskutované doterajšie návrhy od členov a zadané úlohy v tejto oblasti. Najväčší pokrok sme zaznamenali v analytickej časti Stratégie, ktorá je vo fáze pripomienkovania a zapracovávania pripomienok. Veríme, že analytickú časť Stratégie sa Sektorovej rade podarí sfinalizovať v dohľadnej dobe.

Veľkou témou rokovania boli inovačné trendy ovplyvňujúce sektor verejnej správy a ľudské zdroje v sektore. Na rokovaní bola predstavená aj inovačná databáza, v ktorej je možné sledovať vplyv inovácií na jednotlivé štandardy zamestnania garantované Sektorovou radou. Predstavený bol aj progres pri tvorbe a revízii štandardov zamestnania garantovaných Sektorovou radou.

Počas rokovania sa otvorila aj téma uplatniteľnosti absolventov z odborov vzdelávania, ktoré sú pre sektor verejnej správy dôležité. Tu boli zaradené nielen študijné odbory optimálne pre verejnú správu (zamerané priamo na verejnú správu), ale aj študijné odbory, z ktorých značná časť absolventov nachádza uplatnenie vo verejnej správe (napr. Sociálna práca a podobne).

Objem prác, ktoré čakajú na členov Sektorovej rady v nadchádzajúcom období je nemalý, no pevne veríme, že sa nám všetky úlohy stanovené v záveroch z rokovania podarí naplniť.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.