Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov prediskutovala aktuálne problémy s nedostatkom ľudských zdrojov v sektore

07.05.2021

Dňa 6. mája 2021 sa uskutočnilo 7. rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Vzhľadom na aktuálnu situáciu s ochorením COVID-19 sa rokovanie už po piaty raz uskutočnilo v online priestore. Napriek tomu sa členovia opäť zišli vo vysokom počte, aby prediskutovali kľúčové témy zabezpečenia kvalifikovaných ľudských zdrojov v sektore.

Na úvod rokovania prítomných členov privítali predseda sektorovej rady Jozef Artim a projektová manažérka SRI Alena Minns. Predseda sektorovej rady zhrnul aktuálne problémy, s ktorými sa sektor aktuálne potýka. Konkrétne spomenul Plán obnovy, v ktorom absentuje oblasť podpory a rozvoja poľnohospodárstva, Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ a tiež aktuálnu situáciu na poliach a v sadoch v súvislosti so zmenami počasia.

Aktualizácia Sektorovej stratégie

Program 7. rokovania sektorovej rady pozostával z desiatich bodov. Okrem tradičných tém, ako zmeny  v inštitucionálnom a personálnom zložení sektorovej rady, vyhodnotenia plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia, či aktuálny stav spracovania národných štandardov zamestnaní sa Sektorová rada venovala aj rankingu poskytovateľov vzdelávania. Rokovaniu však dominovala problematika aktualizácie Aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Táto stratégia bude totiž kľúčovým vstupom ďalšieho smerovania rozvoja trhu práce v SR (Národná stratégia zamestnanosti Práca 4.0).

Nedostatok pracovnej sily

V rámci diskusie k aktualizácii Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a Rankingu poskytovateľov vzdelávania dominovala problematika nedostatku pracovnej sily v sektore. Členovia sa zhodli na tom, že tento dlhodobo pretrvávajúci problém je nutné aktívne riešiť (čomu sa viacerí členovia venujú aj v rámci svojho profesijného pôsobenia). Hlavnými prekážkami v zabezpečení dostatočného množstva vhodne kvalifikovanej pracovnej sily je neatraktivita sektora pre mladých ľudí, nedostatočná propagácia sektora od predškolského veku a nedostatočná prepojenosť Školského programu MPRV SR na prvovýrobcov, nízke mzdy v sektore či legislatívne problémy v oblasti sezónnej práce. Členovia sektorovej rady sa zhodli, že v spolupráci s Realizačným tímom SRI bude vytvorená pracovná skupina, ktorá sa nebude venovať aj na úrovni rokovaní s MPSVR SR. Členovia Sektorovej rady sa zhodli, že je nevyhnutné sektorovo pristúpiť k prognózam vývoja na trhu práce a definovaniu potrieb na kvalifikovanú pracovnú silu, aby mohli byť zohľadnené sektorové špecifiká a regionálne očakávania.

Závery

V závere rokovania sektorová rada definovala úlohy pre členov na nasledujúce obdobie a členovia sektorovej rady sa dohodli, že 8. rokovanie bude 23. septembra 2021.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.