7. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby

08.05.2021

V piatok 7. mája 2021 sa konalo siedme rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby. Toto rokovanie prebiehalo z dôvodu pandémie opäť online, prostredníctvom aplikácie MS Teams. Program siedmeho rokovania sektorovej rady bol zložený z nasledovných bodov:

 1. Otvorenie rokovania Sektorovej rady
 2. Inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady
 3. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia
 4. Vyhodnotenie tvorby a revízie NŠZ (Národných štandardov zamestnaní)
 5. Schvaľovanie presunu NŠZ Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb
 6. Aktualizácia SSRĽZ (Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov)
 7. Inovácie a ich prepojenia na NŠZ, využitie v SSRĽZ a Informačnom systéme SRI
 8. Ranking poskytovateľov vzdelávania
 9. Harmonogram činností Sektorovej rady
 10. Diskusia
 11. Závery z rokovania Sektorovej rady

Otvorenie rokovania Sektorovej rady

Rokovanie otvorila úvodným slovom nová tajomníčka sektorovej rady Marcela Schmidtová. K členom sektorovej rady sa prihovoril aj predseda Robert Schmidt, garant Daniel Širhal, manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov Lucia Lednárová Dítětová a nová projektová manažérka Alena Minns. Po predstavení programu rokovania prešla tajomníčka k druhému bodu rokovania, ktorým bolo inštitucionálne a personálne zloženie. V rámci tohto bodu bol predstavený aktuálny stav, zmena v nominácii za Slovenský živnostenský zväz a zmena, ktorá sa v najbližších dňoch bude riešiť –nominácia na obsadenie miesta v sektorovej rade po odchode Mgr. Oľgy Fratričovej nominovanej za ÚĽUV. K 7. máju 2021 mala Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 27 členov rady a 2 členky pracovnej skupiny. V treťom bode programu sa tajomníčka venovala vyhodnoteniu plnenia úloh  z predchádzajúceho obdobia.

Tvorba a revízia NŠZ a aktualizácia stratégií

V rámci štvrtého bodu bola vyhodnotená aktivita okolo tvorby a revízie NŠZ. Tajomníčka predstavila ukončené NŠZ za mesiace december 2020 – apríl 2021 a za rovnaké obdobie aj NŠZ, ktoré sú v rôznych štádiách rozpracovania. Následne boli členom sektorovej rady predstavené NŠZ, ktorým sa určení autori budú venovať v mesiacoch máj a jún 2021. V ďalších bodoch rokovania sa tajomníčka venovala aktualizácii Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a prenosu identifikovaných inovácií do SSRĽZ.  

Tajomníčka oboznámila členov sektorovej rady o aktivitách, ktorým sa venujú členovia pracovných skupín. Taktiež prítomným odhalila harmonogram aktualizácie SSRĽZ a najbližšie úlohy, ktorým sa pracovné skupiny budú venovať v mesiaci máj a jún. Zároveň boli vyzdvihnuté aktivity na inováciách, PESTLE analýze a strategickej analýze sektora, na ktorých pracovali členovia pracovných skupín.

Na siedmom rokovaní sektorovej rady pre remeslá a osobné služby prítomní členovia schvaľovali presun NŠZ Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb do Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby . Pôvodne bol tento štandard v Sektorovej rade pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo. Schvaľovacím procesom prešiel aj balíček Živnostenského minima, ktorý vychádzal z pôvodného balíčka, s ktorým sa už pri NŠZ doteraz pracovalo. Bol však aktualizovaný expertmi a potreboval odsúhlasenie nadpolovičnou väčšinou členov sektorovej rady.

Možnosti a spôsob identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore

Ďalší bod rokovania sektorovej rady bol venovaný rankingu a teda diskusii o možnostiach identifikácie top poskytovateľov vzdelávania v sektore remesiel a osobných služieb. Túto aktivitu bližšie predstavila projektová manažérka Alena Minns. Zatiaľ vybraná pracovná skupina určená spomedzi členov sektorovej rady selektovala relevantné školy a odbory, ktoré sa v ďalšej fáze budú škálovať. Z pôvodných 502 stredných a vysokých škôl prešlo sitom 302 škôl. Sektorová rada sa tejto téme bude aj naďalej venovať a bude aktívne pracovať na pridelených úlohách.

Závery z rokovania Sektorovej rady

Na záver rokovania boli členovia informovaní o predpokladanom termíne ôsmeho rokovania. Následne predseda sektorovej rady prečítal návrhy záverov zo 7.rokovania. Rokovanie bolo ukončené záverečným slovom tajomníčky a predsedu sektorovej rady.  

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.