Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo sa opäť stretla, aby prediskutovala aktualizáciu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov

30.04.2021

Dňa 29. apríla 2021 sa uskutočnilo 7. rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo. Vzhľadom na aktuálnu situáciu s ochorením COVID-19 sa rokovanie už po piaty raz uskutočnilo v online priestore. Napriek tomu sa členovia opäť zišli plní entuziazmu a diskutovali o kľúčových témach aktualizácie sektorovej stratégie a problematike mikrokvalifikácií.

Na úvod rokovania všetkých členov privítali predsedníčka sektorovej rady Daniela Schweizer, garant sektorovej rady Andrej Lasz, manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov a zároveň tajomníčka Aliancie Sektorových rád Lucia Lednárová Dítětová a tajomníčka sektorovej rady Natália Cíbiková, ktorá rokovanie v pozícii tajomníčky viedla po prvý raz.

Program 7. rokovania sektorovej rady pozostávalo z desiatich bodov. Okrem tradičných tém ako zmeny  v inštitucionálnom a personálnom zložení sektorovej rady, vyhodnotenia plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia. Či aktuálny stav spracovania národných štandardov zamestnaní sa Sektorová rada venovala aj rankingu poskytovateľov vzdelávania. Rokovaniu však dominovala problematika aktualizácie Aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

Aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov

Spracovanie aktualizácie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov je najaktuálnejšou témou, ktorou sa Sektorová rada v súčasnosti zaoberá. Sektorová stratégia sa skladá z analytickej a aplikačnej časti. Realizačným tímom SRI boli členom Sektorovej rady dodané analytické podklady, ktoré obsahujú štatistiky týkajúce sa sektora (ekonomická výkonnosť, zamestnanosť a pod.). Členovia pracovných skupín do stratégie z týchto podkladov vyberú najdôležitejšie údaje týkajúce sa sektora. V rámci sfinalizovania aktualizácie sektorovej stratégie boli členom sektorovej rady rozdelené úlohy vrátane termínov.  

V rámci analytickej kapitoly stratégie majú členovia za úlohu vypracovať analýzu vonkajšieho a vnútorného prostredia pre odvetvie automobilového priemyslu aj strojárstva. Spracovať predpokladané vývojové tendencie v sektore do roku 2030 s dosahom na ľudské zdroje vrátane vplyvu koronakrízy na sektor. Členovia taktiež rozpracujú zoznam inovačných trendov v sektore a ich vplyv na národné štandardy zamestnaní. Aktivita v rámci 1. kapitoly aktualizácie bude ukončená vypracovaním manažérskeho zhrnutia. Charakteristika sektora bola členmi spracovaná pred 7. rokovaním. V záujme zvýšenia kvality výstupov boli všetci členovia vyzvaní, aby spracované materiály pravidelne a aktívne pripomienkovali.

V rámci prípravy na spracovanie analytickej časti Sektorovej stratégie boli členovia Sektorovej rady vyzvaní, aby spripomienkovali pôvodnú verziu stratégie s ohľadom na aktuálnosť premís a samotných navrhnutých opatrení. Spripomienkovaný podklad tak bude vstupom pre aktualizáciu danej kapitoly a bude zohľadňovať zmeny na trhu práce, ktoré v poslednom období nastali.

Mikrokvalifikácie

V súvislosti s inováciami a inovačnými trendami v sektore otvoril garant Sektorovej rady otázku mikrokvalifikácií. Zamestnávatelia aktuálne vnímajú niekoľko stupňov vzdelávania svojich zamestnancov.

  • Rýchle a flexibilné vzdelávanie (mikrokvalifikácie)
  • Odborné akreditované vzdelávanie
  • Celoživotné vzdelávanie a vzdelávanie reagujúce na zmeny na trhu práce (rekvalifikácie)

Pre zamestnávateľov je najzaujímavejšie flexibilné vzdelávanie, nakoľko akreditované vzdelávanie často nereflektuje to, čo zamestnávatelia aktuálne potrebujú. Flexibilné vzdelávanie zamestnancov je tak často pokrývané samotnými zamestnávateľmi.  Je nutné nájsť systémové riešenie tejto problematiky v spolupráci so štátom, ktorý ale k problematike nemá aktuálne žiadny koncept.

Prax ukazuje, že v rámci trhu práce prebieha vývoj na dvoch úrovniach – jedná sa o zásadné zmeny (vznik / zánik pracovných pozícií, zmeny v náplni práce zamestnanca), ale aj menšie zmeny v kompetenciách jednotlivých pracovníkov (mikrokvalifikácie). V rámci aktualizácie Sektorovej stratégie a spracovávania inovácií členovia Sektorovej rady určujú aj mieru, do akej bude daná inovácia ovplyvňovať národné štandardy zamestnaní. Táto miera reflektuje aj zmeny na trhu práce a preto by mohla byť vstupom pre ďalšie smerovanie rozvoja trhu práce v SR (Národná stratégia zamestnanosti Práca 4.0).

Celoživotné vzdelávanie

Na Slovensku v súčasnosti nemáme kontinuálny program na ďalšie vzdelávanie dospelých a problémom je tiež uznávanie zamestnávateľov ako vzdelávacích subjektov. Aktuálne je problematické aj nastavenie financovania  vzdelávania, ktoré je zamerané na podporu jednorazových projektov. Finančná pomoc zamestnávateľom v tejto oblasti je zase nesprávne nastavená ako štátna pomoc, čo predstavuje pre veľa firiem (napríklad so zahraničným kapitálom) prekážku. Ako vhodné riešenie sa javí financovanie vzdelávania konkrétneho zamestnanca (nie firmy). Nastavenie financovania na princípe REPAS (každý zamestnanec musí mať uzatvorenú zmluvu priamo s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny) je administratívne náročné a preto zamestnávatelia preferujú financovanie modelom „Kurzarbeit“, pri ktorom by zmluvu s Ústredím PSVR uzatvoril zamestnávateľ a financovanie by sa realizovalo na základe predloženého zoznamu zamestnancov. Na úrovni rokovaní s vládou SR sa touto problematikou zaoberá aj Asociácia priemyselných zväzov.

Nakoľko sa jedná o komplexnú problematiku, ktorou je ale nutné sa aktívne zaoberať, Sektorová rada sa dohodla, že v rámci aplikačnej časti Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov navrhne riešenie (v prvom kroku napríklad formou zberu dát o potrebných mikrokvalifikáciách), ktoré v rámci projektu bude predložené sociálnym partnerom. Na záver rokovania členovia sektorovej rady vyjadrili nádej, že 8. rokovanie, ktoré je predbežne plánované na 14. október 2021 bude prezenčnou formou.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.